O nás
O nás Lektori Zamestnanci Metodické centrum
Doučovanie
Doučovanie Výučba jazykov Príprava na skúšky Online výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupné testy Darčekové poukážky
Referencie Cenník Galéria Blog Kariéra Kontakt
Úvod O nás Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Aby všetko fungovalo tak, ako má. Aby sme vedeli, čo od seba môžeme očakávať. Na to slúžia obchodné podmienky. Vo väčšine prípadov sa snažíme našim klientom vyjsť v ústrety. Ospravedlňujeme neospravedlniteľné, predlžujeme výučbu, skracujeme výučbu, meníme, prehadzujeme, staráme sa. Základy spolupráce je ale nutné presne definovať, a na to slúžia obchodné podmienky. Verte, že s nami sa dá dohodnúť takmer vo všetkom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a práva tretích osôb, v prospech ktorých sa zmluva uzatvára. Na jednej strane vždy stojí jeden z nižšie špecifikovaných poskytovateľov a na druhej strane zákazník, ktorý je označovaný pred uzavretím zmluvy ako „záujemca“. Tretia osoba, v prospech ktorej bola zmluva uzavretá, nie je zmluvnou stranou a je ďalej označovaná ako „používateľ“. Pokiaľ tu nie je tretia osoba, za používateľa služby sa považuje zákazník, ktorý je zmluvnou stranou. Lektorom sa myslí fyzická osoba, spravidla zamestnanec poskytovateľa, ktorý dohodnutú službu fakticky vykonáva.

I. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI A POSKYTOVATEĽOCH SLUŽIEB

1.1. Prevádzkovateľom stránok www.skolapopulo.sk je spolok Vzdělávací centrum Populo, z.s., IČ: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, e-mail: info@skolapopulo.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

1.2. Poskytovateľ služieb (ďalej hlavne len ako „poskytovateľ“) nižšie špecifikovaných je:

1.2.1. V zmluvných vzťahoch, ktorých predmetom je poskytnutie nižšie špecifikovaných služieb deťom a mládeži, je poskytovateľom spolok Vzdělávací centrum Populo, z. s., IČ: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, e-mail: info@skolapopulo.sk, podrobnejšie kontakty nájdete v prílohe č. 2.

II. CHARAKTER POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB – PREDMET PLNENIA ZMLUVY

2.1. Predmetom plnenia je možnosť zákazníka/používateľa využiť služby v oblasti nezávislého a neformálneho vzdelávania v dohodnutom termíne (prípadne dohodnutom v priebehu trvania zmluvného vzťahu), a to predovšetkým v oblastiach (ďalej tiež len ako „služby“):

 • doučovanie predmetov základných a stredných škôl,
 • výučba jazykov pre jednotlivcov,
 • výučba jazykov pre firmy,
 • vzdelávacie kurzy pre firmy.

2.2. Ďalšie informácie sú poskytnuté na stránkach prevádzkovateľa www.skolapopulo.sk a bližšie informácie v samotnej ponuke zaslanej poskytovateľom záujemcovi o uzavretie zmluvy.

2.3. V prípade zásahu vyššej moci a nemožnosti poskytovateľa poskytnúť službu (výučbu) prezenčnou formou je poskytovateľ oprávnený poskytnúť službu elektronicky prostredníctvom internetu – on-line výučba, pričom on-line výučba sa považuje za plnohodnotnú náhradu jej prezenčnej formy. Na tieto účely sa za zásah vyššej moci považuje akákoľvek mimoriadna a neodvrátiteľná okolnosť, ktorá znemožňuje uskutočnenie prezenčnej formy služby (výučby) nezávisle na vôli poskytovateľa a ktorú nemôže poskytovateľ žiadnym spôsobom ovplyvniť, t.j. predovšetkým, nie však výlučne, živelné pohromy, štrajky, vojna, mobilizácia, povstanie, výskyt pandémie, uloženie plošného zákazu štátnymi orgánmi alebo iné nepredvídané a neodvrátiteľné udalosti.

2.4. Poskytovateľ týchto služieb neposkytuje záruku a nepreberá zodpovednosť za to, že používateľ či zákazník vykoná akékoľvek testy či skúšky úspešne. Predmetom plnenia je teda len poskytnutie možnosti využiť činnosť spočívajúcu vo vzdelávaní a doučovaní.

III. SPÔSOB UZATVÁRANIA ZMLUVY

3.1. Služby uvedené na stránkach www.skolapopulo.sk sú len orientačné a nepovažujú sa za ponuku v právnom zmysle. To potvrdzuje fakt, že tu nie sú uvedené ceny. Rovnako nie je ponukou či prijatím ponuky odoslanie „nezáväzného formulára“ záujemcom, v tomto prípade ide len o výzvu záujemcu na podanie ponuky poskytovateľom.

3.2. Zmluva sa uzatvára:

3.2.1. Vyjadrením súhlasu, resp. prijatím ponuky, ktorá bola poskytovateľom zaslaná v elektronickej podobe či poskytnutá v listinnej podobe záujemcovi a obsahuje aspoň tieto náležitosti: určenie predmetu plnenia (zvolený predmet), frekvencia výučby, dohovor, ako sa určí miesto a čas výučby, určenie ceny a vyjadrenie vôle poskytovateľa byť v prípade prijatia ponuky viazaný. Tento súhlas možno udeliť:

 • jednoduchou odpoveďou záujemcu (napr.: súhlasím, prijímam) na e-mailovú správu, ktorá obsahuje ponuku poskytovateľa, zaslanú elektronickou poštou (e-mailom), z e-mailovej adresy záujemcu, ktorú uviedol vo výzve na podanie ponuky či na listinnom formulári v prevádzkarni poskytovateľa tak, že obsahom odpovede záujemcu je i pôvodná ponuka s týmito obchodnými podmienkami,
 • podpisom listinnej ponuky v prevádzkarni poskytovateľa,
 • pripísaním celej ceny za službu na bankový účet poskytovateľa alebo ak bola dohodnutá splatnosť jednotlivých lekcií vo forme splátkového kalendára, tak pripísaním prvej splátky na bankový účet poskytovateľa, pokiaľ neprebehlo prijatie ponuky iným spôsobom.

3.2.2. Ponuku je možné prijať a založiť tak zmluvný vzťah v lehote 7 dní. Ponuka je v tejto lehote 7 dní odvolateľná, a to do doby, než ju záujemca prijme.

IV. AKČNÉ BALÍČKY A POUKAZY

4.1. Akčný balíček je osobitná ponuka poskytovateľa a jeho zakúpením získa zákazník možnosť absolvovania stanoveného počtu lekcií v určitom časovom období za zvýhodnenú cenu za podmienok stanovených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

4.2. Akčný balíček možno zakúpiť len ako celok a odstúpiť možno v súlade s týmito VOP, avšak len vtedy, ak doposiaľ nebolo začaté plnenie zo strany poskytovateľa (tým nie sú dotknuté práva z chybného plnenia).

4.3. V prípadoch, kedy zákazník nevyužije čiastočne alebo úplne lekcie zakúpené v rámci akčného balíčka z dôvodov, ktoré nie sú na strane poskytovateľa, poskytovateľovi služieb v dôsledku toho vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške uhradenej ceny ako sankcia za porušenie povinnosti objednávateľa využiť služby za stanovených podmienok.

4.4. Poukaz je poukážka preukazujúca oprávnenie zákazníka alebo používateľa využiť službu v stanovenej hodnote bližšie špecifikovanej v informáciách priamo na poukaze a na internetových stránkach www.skolapopulo.sk za podmienok stanovených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

4.5. Poukaz vždy obsahuje údaj o dobe platnosti poukazu a jeho výmena za protihodnotu vo forme peňazí je vylúčená.

4.6. Po uplynutí doby platnosti poukazu stráca príjemca služby nárok na poskytnutie služby a záväzok poskytovateľa služieb uplynutím doby platnosti zaniká. Poskytovateľovi služieb v dôsledku toho vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške uhradenej ceny ako sankcia za porušenie povinnosti objednávateľa využiť služby za stanovených podmienok.

V. ZRUŠENIE ZMLUVY

5.1. Zrušiť zmluvu je možné:

 • písomnou dohodou zákazníka a poskytovateľa;
 • písomným úkonom (odstúpením od zmluvy) podľa a/alebo za podmienok týchto VOP či zmluvy (objednávky);
 • v prípade, že sa po uzavretí zmluvy vyskytnú na strane poskytovateľa či zákazníka neodstrániteľné prekážky brániace splneniu záväzku;
 • z dôvodov uvedených v zmluve, v týchto VOP a/alebo v právnom predpise, ktorým sa zmluvný vzťah riadi.

VI. CENA SLUŽIEB A ÚHRADA CENY

6.1. Cena služby je vždy určená individuálne v ponuke. Záujemca si môže ceny uvedené v ponuke porovnať s inými poskytovateľmi obdobných služieb a rozhodnúť sa, či ponuku prijme.

6.2. Poskytovateľ Vzdělávací centrum Populo, z. s. nie je platcom dane z pridanej hodnoty, čiže cena v jeho ponuke je bez tejto dane.

6.3. Cenu služby možno uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na účet poskytovateľa uvedený vo faktúre,
 • v hotovosti v prevádzkarni poskytovateľa, pri úhrade v hotovosti bude platcovi vystavený doklad o zaplatení.

6.3.1. V prípade bezhotovostnej platby sa cena služby považuje za zaplatenú pripísaním sumy na účet poskytovateľa či preukázaním uskutočnenej platby (napr. výpisom z účtu).

6.3.2. Zákazník sa zaväzuje niesť náklady, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s úhradou ceny služby.

6.4. Zákazník je povinný pri úhrade ceny služby uviesť variabilný symbol, ktorý mu bol pridelený v zaslaných platobných údajoch.

6.5. Zákazník je povinný uhradiť cenu služby riadne a včas podľa zaslaných platobných údajov.

6.6. V prípade, že zákazník nesplní svoju povinnosť uhradiť cenu za služby riadne a včas a nemá právo zrušiť záväzok zo zákonných dôvodov alebo dôvodov vyplývajúcich z dohody strán, nezbavuje ho jeho omeškanie povinnosti uhradiť cenu služby, ktorá spočíva v poskytnutí možnosti využitia služieb doučovania či lekcií. Dôvodom na takúto dohodu je zamedzenie možnosti vzniku ujmy poskytovateľa spočívajúcej v ujdenom zisku, kedy by musel odmietnuť nových zákazníkov z dôvodu nedostatku lektorov pre dohodnuté termíny. Právo na využitie už uplynulých termínov doučovania/lekcií zaniká bez náhrady, pokiaľ sa poskytovateľ služieb so zákazníkom nedohovorí inak.

VII. PRE SPOTREBITEĽOV

Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.

7.1. Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu dištančným spôsobom, čiže pri použití prostriedku, ktorý umožňuje uzavrieť zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti strán (internet – prijatím ponuky e-mailom), má právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od uzavretia zmluvy.

7.2. Toto právo na odstúpenie od zmluvy nemá, pokiaľ v prijatej ponuke je po výslovnom súhlase zákazníka služba plnená skôr, než 14-denná lehota uplynula. Za výslovný súhlas sa považuje prijatie ponuky, ktorá obsahuje prvý termín plnenia v tejto lehote, alebo pokiaľ termín prvého plnenia bol dohodnutý medzi stranami či používateľom po uzavretí zmluvy.

7.3. Odstúpenie od zmluvy a poučenie pre spotrebiteľov

7.3.1. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty, a to akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (napr. e-mailom, cez ktorý prebehlo uzavretie zmluvy, viac v bode 7.3.3.).

7.3.2. Pokiaľ má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy a od tejto zmluvy odstúpi, budú mu bez zbytočného odkladu vrátené platby, vzťahujúce sa k neposkytnutým službám, vrátane nákladov na dodanie, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď poskytovateľovi došlo oznámenie o odstúpení od zmluvy. Na vrátenie platieb bude použitý rovnaký platobný prostriedok, aký bol použitý na prevod počiatočnej transakcie, pokiaľ nebolo výslovne určené inak. V žiadnom prípade tým spotrebiteľovi nevzniknú ďalšie náklady.

7.3.3. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať poskytovateľa služieb, a to formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom na klient@skolapopulo.sk). Spotrebiteľ môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 týchto obchodných podmienok, nie je to však povinnosť.

7.4. Poučenie spotrebiteľa o možnosti mimosúdneho riešenia sporu, a to podaním sťažnosti podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa § 20d, subjektom, ktorý je oprávnený spor riešiť, je podľa rovnakého zákona § 20e písmena d) Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 – Nové Město. Viac informácií je k dispozícii na http://www.coi.cz./.

Tým nie je dotknuté zákazníkovo právo uplatniť svoj nárok u príslušného orgánu verejnej moci (na súde).

VIII. REKLAMÁCIA POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

8.1. Zákazník má právo uplatniť nedostatky u poskytovateľa služby. Bližšie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práva z chybného plnenia (ďalej len „reklamácia“), spolu s údajmi o tom, kde je možné reklamáciu uplatniť, sa hovorí v prílohe č. 2 týchto obchodných podmienok – reklamačný poriadok.

8.2. Poskytovateľ je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné vzhľadom na sortiment poskytovaných služieb, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Poskytovateľ je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o uskutočnení nápravy a dĺžke jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje i na iné osoby určené na uskutočnenie nápravy.

8.3. Poskytovateľ alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný podľa druhu služby potrebný na odborné posúdenie pochybenia. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

IX. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

9.1. Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť službu, ak nebola podľa dohody riadne a včas zaplatená.

9.2. Služby možno využiť len v dohodnutých termínoch. Pokiaľ služby nie sú využité do tohto termínu z dôvodu na strane zákazníka či používateľa, plnenie poskytnuté zákazníkom sa nevracia a zákazník je stále povinný uhradiť dohodnutú cenu.

9.3. Pri výučbe v prevádzkarni poskytovateľa môže výučba prebiehať v miestnosti s prebiehajúcou paralelnou výučbou iného zákazníka a lektora, avšak pri oddelených pracovných stoloch.

9.4. Plánovanie lekcií sa riadi pokynmi zákazníka. Pri skončení lekcie oznámi zákazník svoju požiadavku na termín nasledujúcej lekcie svojmu lektorovi, ktorý termín zapíše do zápisu z lekcie. Zápis z lekcie, ktorý obsahuje hodnotenie uskutočnenej lekcie a termín nasledujúcej lekcie, zákazník dostane e-mailom v deň skončenia uskutočnenej lekcie. Termín je následne zákazníkovi potvrdený systémovou SMS a e-mailom. V ostatných prípadoch môže zákazník plánovať lekcie prostredníctvom koordinátorov lekcií (kontakty na koordinátorov lekcií sú uvedené na webových stránkach poskytovateľa).

9.5. Zákazník má právo ospravedlniť sa z výučby (konkrétna lekcia), najneskôr však 24 hodín pred jej začiatkom s tým, že poskytovateľ je povinný zaistiť náhradnú adekvátnu výučbu (lekciu) v čo možno najbližšom možnom termíne. Pokiaľ tak zákazník/používateľ do 24 hodín pred začiatkom výučby neučiní, prepadá mu daná výučba (lekcia) bez náhrady a je stále povinný ju uhradiť. Z tohto pravidla je výnimka, ak zákazník nepochybne preukáže, že sa používateľ/zákazník nemohol ospravedlniť včas z dôvodu spočívajúceho v udalosti vyššej moci či ochorenia, v prípade choroby je pritom potrebné doložiť lekárske potvrdenie.

9.5.1. Za včasné oznámenie sa považuje i oznámenie ospravedlnenia 24 hodín pred začiatkom výučby používateľom, ktorý nie je stranou tejto zmluvy.

9.6. Poskytovateľ je oprávnený v priebehu výučby vymeniť lektora, avšak len za takého, ktorý je schopný vyučovať látku, ktorá bola predmetom prebiehajúcej lekcie.

9.7. V prípade, že poskytovateľ, resp. lektor, sa nedostaví na danú lekciu, a absencia lektora či nemožnosť poskytnúť službu nebola oznámená 24 hodín pred konaním lekcie oprávnenému alebo lektor nebol adekvátne nahradený, má zákazník právo na náhradnú lekciu zdarma alebo vrátenie pomernej časti (pripadajúcej pomerne na danú lekciu k celku) dohodnutej ceny späť.

9.8. Zákazník nie je oprávnený postúpiť pohľadávku na služby vyplývajúce z uzavretej zmluvy na tretiu osobu bez súhlasu poskytovateľa.

9.9. Z iných než zákonných dôvodov a dôvodov uvedených v týchto podmienkach či zmluve nie je možné jednostranným právnym konaním (odstúpením od zmluvy, výpoveďou) zrušiť tento záväzok (zmluvný vzťah). Tým nie je vylúčená obojstranná dohoda strán.

X. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

10.1. Poskytovateľ zhromažďuje a vedie aktuálnu evidenciu svojich zákazníkov (používateľov) obsahujúci osobné údaje (vrátane dátumu narodenia a rodného čísla, ak bolo pridelené). Poskytovateľ je oprávnený spracovávať tieto údaje manuálne i automatizovaným spôsobom sám alebo prostredníctvom tretích osôb, a tieto údaje v súlade s platnými právnymi predpismi využívať na účely právnymi predpismi stanovenými a/alebo dovolenými, na účely plnenia zmluvy, ochrany svojich záujmov a na ďalšie dohodnuté účely.

10.2. Zákazník predložením objednávky a/alebo uzavretím zmluvy berie na vedomie, že poskytovateľ spracuje jeho osobné údaje, príp. osobné údaje tretích osôb ním poskytnuté, v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a v súlade so zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov. Poskytovateľ spracováva len tie osobné údaje zákazníka (používateľa), ktoré získa v súvislosti so zmluvou a jej plnením, a to v rozsahu, v ktorom sú uvedené v zmluve a/alebo v materiáloch určených na poskytnutie služby a/alebo v ktorom ich zákazník v rámci plnenia zmluvy poskytovateľovi následne poskytne.

10.3. Tieto údaje budú poskytovateľom využité na jeho oprávnené záujmy a za účelom plnenia zmluvy.

10.4. Zákazník zadaním objednávky a/alebo uzavretím zmluvy berie na vedomie, že poskytovateľ je v primeranej miere oprávnený zasielať obchodné oznámenia a informovať ho o produktoch zo svojej ponuky a z ponuky svojich sesterských a spolupracujúcich spoločností, tieto produkty mu ponúkať a prípadne zisťovať jeho spokojnosť so súčasnými produktmi.

10.5. Zákazník berie na vedomie, že môže kedykoľvek bez uvedenia dôvodov zrušiť zasielanie obchodných oznámení a je oboznámený so svojimi právami, predovšetkým s

 • právom na prístup ku všetkým svojim osobným údajom, ktoré sú poskytovateľom spracovávané;
 • právom požadovať opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • právom vzniesť u poskytovateľa námietku týkajúcu sa spracovania osobných údajov;
 • právom podať sťažnosť u štátneho dozorcovského úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

10.6. Zákazník zadaním objednávky a/alebo uzavretím zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s Pravidlami spracovania osobných údajov poskytovateľom na stránkach poskytovateľa.

10.7. Zákazník berie na vedomie, že má v prípade dotazov o spracovaní osobných údajov poskytovateľom možnosť kontaktovať poskytovateľa na e-mailovej adrese info@skolapopulo.sk.

XI. OSOBITNÝ DOHOVOR

11.1. Zákazník nesmie bez výslovného písomného súhlasu poskytovateľa v obchodných záležitostiach, predovšetkým týkajúcich sa aktuálne poskytovanej služby, kontaktovať priamo lektora.

11.2. Pri kontakte medzi zákazníkom a lektorom s ním nesmie zákazník rokovať o záležitostiach týkajúcich sa finančných a obchodných podmienok služby a je povinný neodkladne informovať poskytovateľa o akejkoľvek novej dohode s lektorom.

11.3. Zákazník nesmie bez výslovného písomného súhlasu poskytovateľa vstupovať do akýchkoľvek obchodných či podobných právnych vzťahov s lektorom poskytovateľa, s ktorým prišiel do styku v súvislosti s plnením zmluvy, činiť sám či prostredníctvom tretích osôb u lektora dopyt po službách či využívať ponuky lektora zahrnujúce služby nezávislého a neformálneho vzdelávania, kontaktovať lektora poskytovateľa, príp. odovzdávať kontaktné údaje lektora poskytovateľa tretím osobám, to všetko počas účinnosti zmluvy uzavretej s poskytovateľom a po dobu 12 mesiacov od ukončenia tejto zmluvy. Zákazník nie je ďalej oprávnený činiť akékoľvek kroky, ktoré by viedli k priamemu či nepriamemu porušeniu tohto odseku z jeho strany či zo strany inej tretej osoby. Zákaz podľa tohto odseku sa nevzťahuje na toho lektora poskytovateľa, ktorý zákazníkovi už pred začiatkom spolupráce s poskytovateľom preukázateľne poskytol službu zhodnú s predmetom podnikania poskytovateľa.

11.4. Zákazník je povinný vyvarovať sa voči poskytovateľovi všetkých ďalších prípadných foriem nekalej súťaže a akéhokoľvek konania, ktoré by bolo na ujmu poskytovateľa.

11.5. V prípade, že zákazník niektorú povinnosť uvedenú v tomto článku VOP poruší, je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu v maximálnej výške až 7 875 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia povinnosti, a to i opakovane. Poskytovateľom zákazníkovi vyúčtovaná zmluvná pokuta je splatná do 15 dní od doručenia jej vyúčtovania, pričom táto pokuta sa nezapočítava na náhradu spôsobenej škody.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Pokiaľ zmluva a tieto VOP nestanovia inak, riadia sa zmluvné vzťahy so zákazníkom zákonom č.89/2012 Zb., občiansky zákonník a ostatnými platnými právnymi predpismi a ďalej bez ohľadu na to, či sú ku zmluvnému textu pripojené, týmito VOP, ktoré sú k dispozícii v sídle poskytovateľa a na internetových stránkach www.skolapopulo.sk.

12.2. Vyplnením objednávky či uzavretím zmluvy zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP v aktuálnom znení a že s nimi súhlasí. V prípade rozporu medzi VOP a zmluvou či objednávkou poskytnutou poskytovateľom zákazníkovi, má prednosť zmluva či objednávka.

12.3. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie VOP stane neplatným či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

12.4. Znenie týchto VOP je pre zmluvné strany záväzné a tvorí neoddeliteľnú súčasť objednávky či každej jednotlivej zmluvy uzavretej medzi účastníkmi podľa čl. III týchto VOP.

12.5. Zákazník podpisom a/alebo uzavretím zmluvy potvrdzuje, že obsah všetkých hore uvedených materiálov, ako aj inde v týchto VOP označených materiálov, je mu známy.

12.6. Znenie VOP môže poskytovateľ meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v čase účinnosti predchádzajúceho znenia VOP. Aktuálne znenie platných a účinných VOP pre zákazníka sú k dispozícii na webových stránkach poskytovateľa. Akékoľvek zmeny či doplnenie týchto VOP nadobúdajú účinnosť k dátumu vydania aktuálnych VOP a ich zverejneniu na webových stránkach poskytovateľa.

12.7. Ak dôjde ku zmene VOP, poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti pred nadobudnutím účinnosti ich nového znenia vhodným spôsobom informovať zákazníka, pričom za vhodný spôsob sa považuje najmä:

12.7.1 zverejnenie na internetových stránkach poskytovateľa www.skolapopulo.sk;

12.7.2 oznámenie o ich zverejnení na e-mailovú adresu zákazníka;

12.7.3 zaslanie ich aktuálnej verzie na e-mailovú adresu zákazníka;

12.7.4 zaslanie ich aktuálnej verzie v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu zákazníka; pričom voľba spôsobu oznámenia prislúcha poskytovateľovi.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 11. 6. 2021.

Príloha č. 1 – vzor odstúpenia od zmluvy

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 • Adresát (údaje o poskytovateľovi, ktorý je uvedený v zmluve – ponuke):
 • Ja/My Meno a priezvisko, adresa ako zákazník/zákazníci, oznamujem/oznamujeme, že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy (uzavretej dňa)/o poskytnutí týchto služieb doučovania (prípadne bližšia špecifikácia – predmet) s variabilným číslom: ……….
 • Dátum objednania (*)/dátum vyžiadaného plnenia (ak už bol dohodnutý)
 • Podpis zákazníka (len pokiaľ je tento formulár zasielaný v listinnej podobe)
 • Dátum
 • Nehodiace sa škrtnite, vymažte, prípadne údaje doplňte.

Príloha č. 2 – Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK – VYTKNUTIE CHYBY A UPLATNENIE PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

XIII. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

13.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby poskytované v oblasti nezávislého a neformálneho vzdelávania nižšie uvedenými poskytovateľmi.

13.2. Skratka „OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

XIV. KONTAKTNÉ ÚDAJE

14.1. Zákazník (zmluvná strana), prípadne používateľ (osoba tretia, v ktorej prospech bola zmluva uzavretá) môžu vytknúť chybu a uplatniť právo z chybného plnenia v ktorejkoľvek prevádzkarni, prípadne i sídle nižšie uvedeného poskytovateľa či poskytovateľa uvedeného na stránkach www.skolapopulo.sk v sekcii „kontakty“. Týmto poskytovateľom je:

 • Vzdělávací centrum Populo, z.s., IČ: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, email: info@skolapopulo.sk, vyššie uvedený poskytovateľ prevádzkuje svoju činnosť na týchto adresách a možno ho kontaktovať:
 • Jindřišská 901/5, III. schodište, 3. poschodie, Nové Město, 110 00 Praha 1, telefón: (+420) 777 782 870, e-mail: praha@skolapopulo.cz, e-mail: lektorpraha@skolapopulo.cz,
 • Masarykova 506/37, 4. poschodie, 602 00 Brno-mesto, telefón: (+420) 777 828 776, e-mail: brno@skolapopulo.cz, e-mail: lektorbrno@skolapopulo.cz,
 • Přívozská 892/18, 702 00 Ostrava, telefón: (+420) 778 062 555, e-mail: ostrava@skolapopulo.cz, e-mail: lektorostrava@skolapopulo.cz,
 • Horní náměstí 407/27, 3. poschodie, 779 00 Olomouc, telefón: (+420) 777 798 394, e-mail: olomouc@skolapopulo.cz, e-mail: lektorolomouc@skolapopulo.cz,
 • Nerudova 866/27, 1. poschodie, 500 02 Hradec Králové, telefón: (+420) 771 178 454, e-mail: hradeckralove@skolapopulo.cz, lektorhradeckralove@skolapopulo.cz
 • Riegrova 208/5, 3. poschodie, 301 00 Plzeň, telefón: (+420) 775 537 485, e-mail: plzen@skolapopulo.cz, lektorplzen@skolapopulo.cz

14.2. Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame kontaktovať poskytovateľa, s ktorým je priamo uzavretá zmluva o poskytovaní služieb, a to pre prevádzkareň, ktorá je miestom plnenia zmluvy.

XV. SPÔSOB VYTKNUTIA CHYBY A UPLATNENIE PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

15.1. Vytknutie chyby a zvolenie práva z chybného plnenia, ktoré zákazník či používateľ uplatňuje, je potrebné uplatniť písomnou formou, a to buď v listinnej podobe, doručenej na niektorú z vyššie uvedených adries, alebo v elektronickej podobe e-mailovou správou zaslanou na jednu z vyššie uvedených e-mailových adries, a to bez zbytočného odkladu, (vykladané spravidla do 3 dní) kedy mal možnosť chybné plnenie zistiť, najneskôr však do 7 dní od prijatia plnenia. Pokiaľ tak v tejto reklamačnej lehote neučiní, nemá poskytovateľ služieb povinnosť sa reklamáciou zaoberať či jej vyhovieť.

15.1.1. Zákazník či používateľ je povinný seba či zmluvný vzťah nejakým spôsobom identifikovať, napríklad uvedením mena, priezviska alebo uvedením prideleného variabilného čísla.

15.1.2. Poskytovateľ je povinný spotrebiteľovi (zákazníkovi/používateľovi) vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje.

15.2. Vytknutie chyby musí obsahovať označenie chyby, alebo ako sa chyba prejavuje. Plnenie je chybné predovšetkým vtedy, keď plnenie nezodpovedá účelu zmluvy.

15.3. Zákazník či používateľ je povinný bez zbytočného odkladu (do 3 dní) od vytknutia chyby, pokiaľ tak už neučinil, zvoliť, aké právo uplatňuje. Týmito právami sú:

15.3.1. Pri chybnom plnení, ktoré je podstatným porušením zmluvy (výklad podľa § 2002 OZ):

 • poskytnutie náhradného predmetu plnenia (lekcie),
 • výmenou lektora či jeho preškolením pre budúce lekcie,
 • primeranú zľavu pripadajúcu pomerne na danú lekciu z dohodnutej ceny služby,
 • odstúpiť od zmluvy.

Prvé tri spôsoby uplatnenia práva môžu byť požadované spoločne, to platí i pre uplatnenie práva 3. a 4. spôsobom.

15.3.2. Pri chybnom plnení, ktoré je nepodstatným porušením zmluvy:

 • primeranú zľavu pripadajúcu pomerne na danú lekciu z dohodnutej ceny služby,
 • výmenu lektora pre budúce lekcie.

Oba spôsoby uplatnenia práva môžu byť požadované spoločne.

15.3.3. Zmena voľby práva bez súhlasu poskytovateľa je možná len vtedy, ak zákazník/používateľ žiadal nápravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

15.3.4. Dokiaľ zákazník či používateľ neuplatní (nezvolí) právo na zľavu či neodstúpi od zmluvy, môže poskytovateľ napraviť chybu sám od seba vhodným spôsobom, nesmie tým však spôsobiť neprimerané náklady zákazníkovi či používateľovi.

15.3.5. Ak zákazník/používateľ nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

XVI. VYBAVENIE REKLAMÁCIE – SPÔSOB, LEHOTY, PRÁVA A POVINNOSTI

16.1. Poskytovateľ alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom/používateľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

16.2. V prípade oprávnenej reklamácie má reklamujúci nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov.

16.3. V prípade, že poskytovateľ vyhodnotí reklamáciu ako neoprávnenú, nie je tým dotknuté jeho právo využiť ochranu svojho práva u príslušného orgánu verejnej moci.

16.4. Poskytovateľ vydá (v písomnej forme) potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o uskutočnení nápravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje i na iné osoby určené na uskutočnenie nápravy.

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 11. 6. 2021.

XVII. PRAVIDLÁ SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

(OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ICH SPRÁVA, SPRACOVANIE A POUČENIE O PRÁVACH)

17.1. Ochrana osobných údajov používateľa, ktorý je fyzickou osobu, je poskytovaná Nariadením GDPR Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné Nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov) známe pod skratkou GDPR (ďalej len „GDPR“). Správcom a spracovateľom osobných údajov poskytnutých cez „nezáväzný formulár“ na stránkach www.skolapopulo.sk je ich prevádzkovateľ, a to spolok Vzdělávací centrum Populo, z.s., IČ: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, email: info@skolapopulo.sk. V prípade osobných údajov poskytnutých cez hore uvedené stránky za účelom vyhotovenia ponuky je správca oprávnený poskytnúť tieto údaje poskytovateľovi služieb (doučovanie) pre vyhotovenie ponuky. Týmito poskytovateľmi („príjemcami osobných údajov“) sú:

 • Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, so sídlom Jindřišská 901/5, 110 00 Praha, email: info@skolapopulo.sk,
 • Coadiuvare, s.r.o., IČ: 05933528, so sídlom Masarykova 413/34, 602 00 Brno, email: info@skolapopulo.sk,
 • Collocutio, s.r.o., IČ: 05933633, so sídlom Masarykova 413/34, 602 00 Brno, email: info@skolapopulo.sk,
 • Consecutio, s.r.o., IČ: 05928311, so sídlom Jindřišská 901/5, 110 00 Praha, email: info@skolapopulo.sk,
 • Demonstratio, s.r.o., IČ: 05937426, so sídlom Horní lán 1257/45, 779 00 Olomouc, email: info@skolapopulo.sk,
 • Doučování Populo, s.r.o., IČ: 04948661, so sídlom Tylova 1136/6, 779 00 Olomouc, email: info@skolapopulo.sk,
 • ETIAM group, s.r.o., IČ: 03870677, so sídlom Tylova 1136/6, 779 00 Olomouc, email: info@skolapopulo.sk,
 • Exercitatio, s.r.o., IČ: 05937591, so sídlom Horní lán 1257/45, 779 00 Olomouc, email: info@skolapopulo.sk,
 • Exhoratio, s.r.o., IČ: 05933579, so sídlom Masarykova 413/34, 602 00 Brno, email: info@skolapopulo.sk,
 • Gingylymos, s.r.o., IČ: 05937744, so sídlom Horní lán 1257/45, 779 00 Olomouc, email: info@skolapopulo.sk,
 • Opitulor, s.r.o., IČ: 05933471, so sídlom Masarykova 413/34, 602 00 Brno, email: info@skolapopulo.sk,
 • Scriptulum, s.r.o., IČ: 05933323, so sídlom Horní lán 1257/45, 779 00 Olomouc, email: info@skolapopulo.sk.

17.2. V inom prípade, keď sú osobné údaje poskytnuté iným spôsobom, je správcom a spracovateľom ten subjekt, ktorý je uvedený v listinnom poučení či uvedený v ponuke ako poskytovateľ služby. Záujemca (zákazník) a prípadne používateľ, ktorý nie je stranou zmluvy (ďalej aj ako „subjekt údajov“):

 • Berie na vedomie spracovanie osobných údajov a v prípade, že je jeho súhlas vyžadovaný, tak i súhlasí so spracovaním týchto svojich a prípadne osobných údajov tretej osoby „používateľa“ služieb, ktorý nie je stranou zmluvy v rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty (e-mailová adresa), telefónne číslo a prípadne aj identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo (ďalej všetko vymenované len ako „osobné údaje“).
 • Poskytnutím údajov o tretej osobe má poskytovateľ za to, že zákazník je oprávnený tieto údaje poskytnúť a prípadne udeliť súhlas s ich použitím. Predpokladá sa, že zákazník koná spravidla v rámci zákonného zastúpenia. Berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, a potvrdzuje správnosť a pravdivosť uvedených údajov. Berie na vedomie spracovanie osobných údajov poskytovateľom, a to na účely rokovania o uzavretí zmluvy o poskytovaní služieb, realizácie práv a povinností plynúcich z uzavretej zmluvy a pre dodržanie právnej povinnosti správcu. Súhlasí s využitím e-mailovej adresy na účely zasielania informácií, obchodných oznámení a ponúk zákazníkovi (záujemcovi). Tento súhlas je kedykoľvek odvolateľný, a to jednoduchou odpoveďou na e-mail, z ktorého mu obchodné oznámenie prišlo, prípadne na kontakt, ktorý je v obchodnom oznámení uvedený. Súhlasí s využitím telefónneho čísla a e-mailovej adresy na komunikáciu s poskytovateľom ohľadne plnenia služby plynúcej zo zmluvy.

17.3. Pokiaľ sa záujemca (zákazník, používateľ) domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, má tieto práva:

 • požiadať poskytovateľa alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • požadovať, aby poskytovateľ alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav, predovšetkým týmito spôsobmi: blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, ak je žiadosť subjektu údajov podľa vyššie uvedených bodov uznaná za oprávnenú, správca alebo spracovateľ neodkladne odstráni nepatričný stav.

17.4. Pokiaľ vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov subjektu iná než majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní jej nároku podľa osobitného zákona (občianskeho zákonníka).

17.5. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať príjemcu o žiadosti subjektu údajov o vysvetlenie, ako aj o blokovaní, oprave, doplnení alebo likvidácii osobných údajov. To neplatí, ak je informovanie príjemcu nemožné alebo by vyžadovalo neúmerné úsilie.

17.6. Ak subjekt údajov požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, správca je povinný mu túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Obsahom informácie je vždy oznámenie o účele spracovania osobných údajov, osobných údajoch, prípadne o kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji, povahe automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, pokiaľ sú na základe tohto spracovania učinené úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práva a oprávnených záujmov subjektu údajov. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nutné na poskytnutie informácie, príjemcovi, prípadne kategoriím príjemcov.

17.7. Subjekt údajov má právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov alebo iný orgán verejnej moci na uplatnenie a dosiahnutie ochrany svojich práv. Údaje môžu byť sprístupnené len povereným zamestnancom poskytovateľa za účelom uskutočnenia práv a povinností zo zmluvy, títo zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou, prípadne tretím osobám na základe zákona. Údaje a dokumenty s nimi spojené budú uchované a spracované nanajvýš po dobu 5 rokov od uzavretia zmluvy, resp. po dobu nutnú na splnenie zákonných povinností a ochranu svojich práv.

17.8. Toto sa netýka e-mailu, ktorý slúži na zasielanie obchodných oznámení, tu je tento údaj uchovaný a spracovávaný do doby, než subjekt údajov odvolá súhlas.

17.9. Poskytovateľ bude spracovávať osobné údaje v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

17.10. Poskytovateľ zaistí takú ochranu dát, aby nedošlo k zneužitiu osobných údajov alebo náhodnému sprístupneniu.

17.11. Poskytovateľ môže poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa, o čom používateľa vyrozumie.

XVIII. COOKIES

18.1. Cookie je malý dátový súbor tvorený písmenami a číslicami, ktoré navštívená stránka ukladá do počítača prostredníctvom prehliadača. Slúži na personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu našej návštevnosti, čiže na identifikáciu vášho prehliadača alebo zariadenia.

18.2. Okrem samotných súborov cookie (súbory cookie prvej strany) používame v niektorých prípadoch aj súbory cookie tretích strán. V prípade súborov cookie tretích strán je správa cookies realizovaná na ich strane. Udelením súhlasu dávate súhlas na ukladanie cookies prvej (prevádzkovateľovi stránok) i tretej strany a ich využitie.

18.2.1. Na internetových stránkach www.skolapopulo.sk používame nástroje a služby poskytované spoločnosťami Google, Inc., a to Google Universal Analytics a Google AdWords, vrátane remarketingu/retargetingu, a prehľadov o demografii a záujmoch používateľov a od spoločnosti Seznam.cz, a.s. využívame Sklik.

18.3. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, táto možnosť však môže obmedziť funkčnosť našich stránok.

XIX. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

19.1. V súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami je správcom a spracovateľom prevádzkovateľ stránok info@skolapopulo.sk:

Vzdělávací centrum Populo, z.s. Horní lán 1257/45 779 00 Olomouc zastúpená Jakubom Rakušanom, riaditeľom, IČ: 06746551

Správca je oprávnený poskytnúť osobné údaje poskytovateľom služieb:

 • Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, so sídlom Jindřišská 901/5, 110 00 Praha, zastúpená Jakubom Rakušanom, konateľom,
 • Coadiuvare, s.r.o., IČ: 05933528, so sídlom Masarykova 413/34, 602 00 Brno, zastúpená Jakubom Rakušanom, konateľom,
 • Collocutio, s.r.o., IČ: 05933633, so sídlom Masarykova 413/34, 602 00 Brno, zastúpená Jakubom Rakušanom, konateľom,
 • Consecutio, s.r.o., IČ: 05928311, so sídlom Jindřišská 901/5, 110 00 Praha, zastúpená Jakubom Rakušanom, konateľom,
 • Demonstratio, s.r.o., IČ: 05937426, so sídlom Horní lán 1257/45, 779 00 zastúpená Jakubom Rakušanom, konateľom,
 • Doučování Populo, s.r.o., IČ: 04948661, so sídlom Tylova 1136/6, 779 00 Olomouc, zastúpená Jakubom Rakušanom, konateľom,
 • ETIAM group, s.r.o., IČ: 03870677, so sídlom Tylova 1136/6, 779 00 Olomouc, zastúpená Jakubom Rakušanom, konateľom,
 • Exercitatio, s.r.o., IČ: 05937591, so sídlom Horní lán 1257/45, 779 00 zastúpená Jakubom Rakušanom, konateľom,
 • Exhoratio, s.r.o., IČ: 05933579, so sídlom Masarykova 413/34, 602 00 Brno, zastúpená Jakubom Rakušanom, konateľom,
 • Gingylymos, s.r.o., IČ: 05937744, so sídlom Horní lán 1257/45, 779 00 Olomouc, zastúpená Jakubom Rakušanom, konateľom,
 • Opitulor, s.r.o., IČ: 05933471, so sídlom Masarykova 413/34, 602 00 Brno, zastúpená Jakubom Rakušanom, konateľom,
 • Scriptulum, s.r.o., IČ: 05933323, so sídlom Horní lán 1257/45, 779 00 Olomouc, zastúpená Jakubom Rakušanom, konateľom.

19.2. Dňom 25. 5. 2018 nadobúda účinnosť Nariadenie GDPR Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné Nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov) známe pod skratkou GDPR (ďalej len „GDPR“). GDPR sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov vykonávané fyzickou osobou v priebehu výlučne osobných či domácich činností. Ide o čl. 2 ods. 2 písm. c) GDPR.

XX. ZHROMAŽĎOVANIE

20.1. Podľa čl. 6 GDPR zhromažďujeme tieto osobné údaje fyzických osôb a toto zhromažďovanie vykonávame na základe nižšie uvedených právnych predpisov.

20.1.1. Splnenie právnych povinností podľa právnych predpisov (čl. 6 ods. 1, písm. c) GDPR)

 • zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve,
 • zákon č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty,
 • zákon č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmov,
 • zákon č. 280/2009 Zb., daňový poriadok,
 • zákon č. 254/2004 Zb., o obmedzení platieb v hotovosti,
 • zákon č. 253/2008 Zb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu.

Tento zoznam zákonných predpisov nie je konečný. Pokiaľ právny predpis ukladá zhromažďovanie údajov, musia byť nami zhromažďované.

V zhromažďovaných údajoch sa z osobných údajov vyskytuje meno, priezvisko, sídlo firmy alebo bydlisko vrátane PSČ, IČ, DIČ, v ktorom je zistiteľné rodné číslo. Archivačná lehota je podľa ustanovení, ktoré platia pre tieto právne predpisy, obvykle 5 až 10 rokov.

20.2. Oprávnený záujem správcu (čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR)

20.2.1. Fyzické osoby, ktoré zastupujú Vašu firmu

V rámci našej činnosti môžu byť u nás zaznamenané osobné údaje, ktoré patria ďalším fyzickým osobám, Vašim zamestnancom, príp. spolupracovníkom, ktoré ste nám uviedli alebo nám uvediete. Ide o fyzické osoby, ktoré sú kontaktnými osobami a s ktorými máme spolupracovať alebo im priamo poskytovať naše služby a produkty.

Ide predovšetkým o meno, priezvisko, telefón, adresu, e-mail. Tieto údaje si určujete sami a je potrebné zvažovať, aké údaje nám za tieto osoby poskytnete.

Údaje o týchto osobách budeme zhromažďovať po dobu spolupráce s vami. Pokiaľ bude spolupráca ukončená, budeme ich uchovávať po dobu ďalších 2 rokov na účely spätného kontaktovania v prípade potreby.

20.2.2. Sledovanie Vašej obchodnej aktivity – fyzických osôb

V rámci našej činnosti sú sledované údaje, ktoré súvisia s odberom služieb, a to v množstve i čase, aby sme mohli lepšie vystihnúť Vaše potreby, a tak lepšie určili smer nášho podnikania.

Údaje budeme zhromažďovať po dobu spolupráce s vami. Pokiaľ bude spolupráca ukončená, budeme ich uchovávať po dobu 2 rokov.

20.2.3. Cookies

Cookies používame na to, aby sme mohli sledovať na webe preferencie návštevníkov a aby sme mohli podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. Vedú k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery používateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikujú sa len cookies na Vašom počítači. Používanie cookies máte právo deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

20.2.4. Marketing – zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail, telefón) využívame za účelom priameho obchodného oznámenia. Ak ste naším zákazníkom, konáme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 2 rokov od poslednej objednávky. Kedykoľvek môžete zrušiť zasielanie týchto newsletterov, a to e-mailom i telefonicky. Za zákazníka je považovaný každý, kto zakúpil náš produkt, službu alebo využil naše produkty zdarma.

20.3. Spracovanie nutné pre plnenie zmluvy – fyzické osoby (čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR)

V nadväznosti na našu zmluvu zhromažďujeme osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú kontaktnými osobami (ďalej len „fakturačný kontakt“) a s ktorými máme spolupracovať alebo im priamo poskytovať naše služby (ďalej len „študent“). Zmluva je uzavretá uhradením sumy v hotovosti, na bankový účet podľa platobných údajov zaslaných e-mailom alebo nástupom študenta na výučbu.

Ide predovšetkým o meno, priezvisko, adresu, telefón a e-mail fakturačného kontaktu, príp. i študenta. Telefónny a e-mailový kontakt si určujete sami, a je potrebné zvažovať, či nám tieto dáta poskytnete len na fakturačný kontakt alebo i na študenta.

20.3.1. Telefón

Pri fakturačnom kontakte, príp. u študenta evidujeme telefón, na ktorý odosielame potvrdzujúcu SMS o konanej výučbe, SMS informujúcu o dlžných platbách a ďalej, aby sme Vás mohli kontaktovať v prípade akejkoľvek komplikácie, zrušení výučby atď., ktorá môže vzniknúť pri používaní našich služieb (i zdarma).

20.3.2. E-mail

Pri fakturačnom kontakte evidujeme e-mail, na ktorý odosielame, okrem iného, platobné údaje na uzavretie zmluvy, zápisy z jednotlivých lekcií a upomienky o dlžných platbách.

20.3.3. Odbery služieb

Ďalej zhromažďujeme údaje o odberoch služieb, aby sme mohli vyčísliť bonusy za čerpanie našich služieb a prípadné ďalšie zľavy, ktoré poskytujeme.

Údaje o týchto osobách budeme zhromažďovať po dobu spolupráce s vami. Pokiaľ bude spolupráca ukončená, budeme ich uchovávať po dobu ďalších 2 rokov na účely spätného kontaktovania v prípade potreby.

20.4. Záujem, ktorý je podrobený súhlasu – fyzické osoby (čl. 6 ods. 1, písm. a) GDPR)

Ako záujem, ktorý je potrebné podrobiť súhlasu, je fotografovanie a natáčanie fyzickej osoby takým spôsobom, že je možné osobu identifikovať. Fotografie slúžia na reklamné účely, čiže propagovanie daného produktu alebo Školy Populo, môžu byť umiestnené do reklamných produktov, na web, v priestore firmy na stenách.

Natáčanie slúži ako reklama produktu, môže byť použité v reklamných zásielkach alebo priamo na webe Školy Populo.

Fotografie a natočené spoty budeme uchovávať po dobu 5 rokov.

XXI. MLČANLIVOSŤ NAŠICH ZAMESTNANCOV

21.1. K Vašim dátam sa dostanú len naši zamestnanci, ktorí pracujú buď na hlavný pracovný pomer alebo na dohody konané mimo pracovný pomer. Všetci zamestnanci sú podrobení vyhláseniu o mlčanlivosti, a to po celý čas trvania pracovného pomeru, resp. dohôd konaných mimo pracovný pomer, a ďalej táto mlčanlivosť trvá i po ukončení pracovného pomeru/dohôd konaných mimo pracovný pomer. Naši zamestnanci sú pravidelne preškoľovaní o povinnostiach ochrany osobných údajov, a to minimálne raz ročne.

Každá osoba, ktorá sa dostane k osobným údajom, musí byť zamestnancom podľa zákonníka práce, alebo s ňou musí byť spísaná Spracovateľská zmluva.

XXII. PRÁVO NA INFORMÁCIE

Upozorňujeme, že podľa GDPR, predovšetkým celej kapitoly III., máte ako subjekt údajov svoje práva. Nižšie uvádzame zjednodušené citácie Vašich práv z GDPR.

22.1. Právo odvolať udelený súhlas – čl. 7 ods. 3 GDPR

22.1.1. Subjekt údajov má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Pred udelením súhlasu o tom bude subjekt údajov informovaný. Odvolať súhlas musí byť rovnako jednoduché ako ho poskytnúť.

22.2. Informácie a prístup k osobným údajom – čl. 13 GDPR

22.2.1. Právo na informácie znamená, že máte právo dostať informácie o tom, ako spracovávame osobné údaje. Tieto fakty sa dozviete v tomto oznámení, alebo Vám ich radi poskytneme na vyžiadanie.

22.3. Právo subjektu údajov na prístup k osobným údajom – čl. 15 GDPR

22.3.1. Subjekt údajov má právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracovávané, a pokiaľ to tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

22.4. Právo na opravu – čl. 16 GDPR

22.4.1. Subjekt údajov má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania má subjekt údajov právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

22.5. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“) – čl. 17 GDPR

22.5.1. Subjekt údajov má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa daného subjektu údajov týkajú, a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať.

22.6. Právo na obmedzené spracovanie – čl. 18 GDPR

22.6.1. Subjekt údajov má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie vo vymenovaných prípadoch.

22.7. Oznamovacia povinnosť ohľadne opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenia spracovania – čl. 19 GDPR

22.7.1. Správca oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo výmazy osobných údajov alebo obmedzenie spracovania uskutočnené v súlade s čl. 16, čl. 17 ods. 1 a čl. 18, s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Správca informuje subjekt údajov o týchto príjemcoch, pokiaľ to subjekt údajov požaduje.

22.8. Právo na prenositeľnosť údajov – čl. 20 GDPR

22.8.1. Subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi podľa uvedeného článku.

22.9. Právo vzniesť námietku – čl. 21 GDPR

22.9.1. Subjekt údajov má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov vrátane profilovania v súlade s týmto článkom. Správca osobné údaje ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

22.10. Právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní – čl. 22 GDPR

22.10.1. Subjekt údajov má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka.

22.11. Právo vzniesť sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov – čl. 77 GDPR

22.11.1. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné prostriedky správnej alebo súdnej ochrany, má každý subjekt údajov právo podať sťažnosť u niektorého dozorcovského úradu, predovšetkým v členskom štáte svojho obvyklého bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu, pokiaľ sa subjekt údajov domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené toto nariadenie.

XXIII. NÁŠ KÓDEX – ZÁSADY PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

23.1. Osobné údaje zhromažďujeme výhradne:

 • od fyzických osôb, ktoré u nás zakúpili produkt,
 • od fyzických osôb, ktoré sa u nás zaregistrovali z dôvodov, že chcú v budúcnosti zakúpiť nejaký produkt, alebo od osôb, ktoré chcú využiť nejaký náš zdarma poskytovaný produkt alebo služby,
 • od fyzických osôb, ktoré uvediete ako svoje kontaktné osoby v rámci nášho zmluvného vzťahu, ktorý vzniká úhradou zakúpeného produktu,
 • od zamestnancov, spolupracovníkov, kontraktorov, dodávateľov, iných tretích strán.

23.2. Nikdy sme nezískavali ani nebudeme získavať kontakty nelegálnou cestou, ako napríklad kupovaním databáz.

23.3. Nami získané osobné údaje budeme chrániť a nebudeme ich nezákonne postupovať.

23.4. Osobné údaje budú ochraňovať naši zamestnanci, ktorí majú podpísanú dohodu o mlčanlivosti a sú pravidelne preškoľovaní, ako aj naši spracovatelia, ktorí pre nás pracujú na základe spracovateľských zmlúv.

23.5. Dáta nebudú odovzdávané mimo EÚ a nie sú spracovávané mimo EÚ.

23.6. Budeme rešpektovať všetky práva subjektu osobných údajov.

23.7. Výmaz budeme realizovať neodkladne, dáta budú anonymizované.

23.8. Budeme rešpektovať Vaše želanie zostať našimi klientmi, ale neodoberať naše newslettery.

23.9. Plníme podľa čl. 13 GDPR informačnú povinnosť.

Nezáväzný kontaktný formulár
Na základe vyplneného kontaktného formulára Vás budeme kontaktovať, zodpovieme všetky otázky a predstavíme Vám služby Školy Populo. V prípade, že sa s nami chcete spojiť ako prví, môžete nám zavolať na tel. +421 905 891 021.
+421
V prípade záujmu o doučovanie v iných mestách nás kontaktujte na tel. +421 905 891 021, prípadne formou e-mailu na info@skolapopulo.sk.
Doučujeme tiež v Česku a v Anglicku.
Sledujte nás na Instagrame!
© 2023 Vzdelávacie centrum Populo
Prevádzkovateľom stránok Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená na Krajskom súde v Ostrave.
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo možno najjednoduchšie použitie týchto webových stránok. Ak budete naďalej prezerať naše stránky predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.