Začnite svoj kurz do 2 dní ⌛ Minulý týždeň túto možnosť využilo 84 klientov. Bezplatné konzultácie.

Kontaktujte nás na +421 905 891 021
O nás
O nás Lektori Zamestnanci Metodické centrum
Doučovanie
Doučovanie Výučba jazykov Príprava na skúšky Online výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupné testy Darčekové poukážky
Referencie Cenník Galéria Blog Kariéra Kontakt
Úvod O nás Reklamácia

Reklamácia

Reklamácia
Niekedy sa stane, že nie všetko ide podľa plánu. V Škole Populo pracujú ľudia, a že ich nie je málo. Snažíme sa čo najviac dbať na kvalitu našich lektorov i zamestnancov. Sú ale veci, ktoré sa nám nemusia podariť. V takýchto prípadoch sa snažíme klientovi maximálne vyjsť v ústrety a kompenzovať svoju chybu. Vždy sa k našej chybe staviame čelom. Ak ste s našimi službami neboli spokojní, skúste nám dať ešte jednu šancu. Urobíme maximum pre to, aby sa chyba už neopakovala. Radi vám ponúkneme rôzne formy kompenzácie.
Pokiaľ ste sa predsa len rozhodli s nami ukončiť spoluprácu, tu nájdete vzor odstúpenia od zmluvy.

REKLAMAČNÝ PORIADOK – VYTKNUTIE CHYBY A UPLATNENIE PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby poskytované v oblasti nezávislého a neformálneho vzdelávania nižšie uvedenými poskytovateľmi.

1.2. Skratka „OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

II. KONTAKTNÉ ÚDAJE

2.1. Zákazník (zmluvná strana), prípadne používateľ (osoba tretia, v ktorej prospech bola zmluva uzavretá) môžu vytknúť chybu a uplatniť právo z chybného plnenia v ktorejkoľvek prevádzkarni, prípadne i sídle nižšie uvedeného poskytovateľa či poskytovateľa uvedeného na stránkach www.skolapopulo.sk v sekcii „kontakty“. Týmto poskytovateľom je:

2.2. Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame kontaktovať poskytovateľa, s ktorým je priamo uzavretá zmluva o poskytovaní služieb, a to pre prevádzkareň, ktorá je miestom plnenia zmluvy.

II. SPÔSOB VYTKNUTIA CHYBY A UPLATNENIE PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

3.1. Vytknutie chyby a zvolenie práva z chybného plnenia, ktoré zákazník či používateľ uplatňuje, je potrebné uplatniť písomnou formou, a to buď v listinnej podobe, doručenej na niektorú z vyššie uvedených adries, alebo v elektronickej podobe e-mailovou správou zaslanou na jednu z vyššie uvedených e-mailových adries, a to bez zbytočného odkladu, (vykladané spravidla do 3 dní) kedy mal možnosť chybné plnenie zistiť, najneskôr však do 7 dní od prijatia plnenia. Pokiaľ tak v tejto reklamačnej lehote neučiní, nemá poskytovateľ služieb povinnosť sa reklamáciou zaoberať či jej vyhovieť.

3.1.1. Zákazník či používateľ je povinný seba či zmluvný vzťah nejakým spôsobom identifikovať, napríklad uvedením mena, priezviska alebo uvedením prideleného variabilného čísla.

3.1.2. Poskytovateľ je povinný spotrebiteľovi (zákazníkovi/používateľovi) vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje.

3.2. Vytknutie chyby musí obsahovať označenie chyby, alebo ako sa chyba prejavuje. Plnenie je chybné predovšetkým vtedy, keď plnenie nezodpovedá účelu zmluvy.

3.3. Zákazník či používateľ je povinný bez zbytočného odkladu (do 3 dní) od vytknutia chyby, pokiaľ tak už neučinil, zvoliť, aké právo uplatňuje. Týmito právami sú:

3.3.1. Pri chybnom plnení, ktoré je podstatným porušením zmluvy (výklad podľa § 2002 OZ):

Prvé tri spôsoby uplatnenia práva môžu byť požadované spoločne, to platí i pre uplatnenie práva 3. a 4. spôsobom.

3.3.2. Pri chybnom plnení, ktoré je nepodstatným porušením zmluvy:

Oba spôsoby uplatnenia práva môžu byť požadované spoločne.

3.3.3. Zmena voľby práva bez súhlasu poskytovateľa je možná len vtedy, ak zákazník/používateľ žiadal nápravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

3.3.4. Dokiaľ zákazník či používateľ neuplatní (nezvolí) právo na zľavu či neodstúpi od zmluvy, môže poskytovateľ napraviť chybu sám od seba vhodným spôsobom, nesmie tým však spôsobiť neprimerané náklady zákazníkovi či používateľovi.

3.3.5. Ak zákazník/používateľ nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

IV. VYBAVENIE REKLAMÁCIE – SPÔSOB, LEHOTY, PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Poskytovateľ alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom/používateľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

4.2. V prípade oprávnenej reklamácie má reklamujúci nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov.

4.3. V prípade, že poskytovateľ vyhodnotí reklamáciu ako neoprávnenú, nie je tým dotknuté jeho právo využiť ochranu svojho práva u príslušného orgánu verejnej moci.

4.4. Poskytovateľ vydá (v písomnej forme) potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o uskutočnení nápravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje i na iné osoby určené na uskutočnenie nápravy.

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 11. 6. 2021.

Nezáväzný kontaktný formulár
Na základe vyplneného kontaktného formulára Vás budeme kontaktovať, zodpovieme všetky otázky a predstavíme Vám služby Školy Populo. V prípade, že sa s nami chcete spojiť ako prví, môžete nám zavolať na tel. +421 905 891 021.
+421
V prípade záujmu o doučovanie v iných mestách nás kontaktujte na tel. +421 905 891 021, prípadne formou e-mailu na info@skolapopulo.sk.
Doučujeme tiež v Česku.
© 2024 Vzdelávacie centrum Populo
Prevádzkovateľom stránok Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená na Krajskom súde v Ostrave.
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo možno najjednoduchšie použitie týchto webových stránok. Ak budete naďalej prezerať naše stránky predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.