Začnite svoj kurz do 2 dní. ⌛ Minulý týždeň túto možnosť využilo 84 klientov. Bezplatné konzultácie.

Kontaktujte nás na +421 905 891 021
O nás
O nás Lektori Zamestnanci Metodické centrum
Doučovanie
Doučovanie Výučba jazykov Príprava na skúšky Online výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupné testy Darčekové poukážky
Referencie Cenník Galéria Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Cudzie jazyky

Cudzie jazyky blog

Minulý vs. predprítomný čas: Ako a kedy ich použiť?
14. 3. 2024
Cudzie jazyky

Angličtina má 12 rôznych časov. Pri takom množstve niet divu, že študentom nie je vždy jasné, ktorý je kedy vhodné použiť. Ako sme si v Škole Populo všimli, jedným z častých problémov býva rozlíšiť minulý jednoduchý čas (past simple) od predprítomného času (present perfect). Preto si ich tvorenie, používanie a vzájomný rozdiel vysvetlíme v dnešnom článku. Tvorba minulého jednoduchého času Tu si slovesá najprv rozdelíme na pravidelné a nepravidelné. Pri pravidelných slovesách tvoríme minulý čas tak, že k nim pridáme koncovku -ed (pri slovesách končiacich na -e pridávame len -d). Napríklad: Prítomný čas: I play tennis every week. – Každý týždeň hrám tenis.Minulý čas: I played tennis last week. – Minulý týždeň som hral tenis. Minulý čas nepravidelných slovies sa netvorí pomocou tejto koncovky, pretože každé z týchto slovies má v minulom čase iný tvar. Ten si môžeme vyhľadať v tabuľke nepravidelných slovies (býva uvedená napríklad v učebniciach). Príklady nepravidelných slovies: understand – understood (rozumieť); be – was/ were (byť); eat – ate (jesť) Otázky tvoríme pomocou modálneho (pomocného) slovesa did (minulý tvar slovesa do). Keď je vo vete did, plnovýznamové sloveso už nedávame do minulého času. Zápor tvoríme pomocou did not (didn’t). Príklady: Did you play tennis? – Hral si tenis?I didn’t play tennis. – Nehral som tenis. Použitie minulého času Minulý jednoduchý čas používame na vyjadrenie dejov, ktoré sa stali v minulosti a už skončili. Často sú vo vetách s ním spojené slová: yesterday (včera), last month (minulý mesiac), a year ago (pred rokom), a podobne. Čas je teda vždy presne určený, ohraničený. Chcete efektívne doučovanie angličtiny? Vyskúšajte individuálnu výučbu v Škole Populo a uvidíte rýchle výsledky. Lektor sa bude venovať iba vám a prispôsobí sa na mieru vašim potrebám. Výučba je možná prezenčne na pobočkách alebo aj online z pohodlia vášho domova. Mám záujem Tvorba predprítomného času Predprítomný čas tvoríme pomocou slovesa have (v tretej osobe jednotného čísla has) a slovesa v takzvanom treťom tvare. Tretí tvar sa tvorí u pravidelných slovies opäť pomocou prípony -ed a u nepravidelných slovies si ho musíme vyhľadať v rovnakej tabuľke, v akej je uvedený ich minulý čas (minulý čas je uvedený v druhom stĺpci a predprítomný v treťom).Príklady viet v predprítomnom čase: We have been to Italy twice. – Dvakrát sme boli v Taliansku.Mary has watched the documentary. – Mária si pozrela dokumentárny film. Otázky tvoríme tiež pomocou have/ has (tu však plnovýznamové sloveso ostáva v treťom tvare) a zápory pomocou have not, has not (haven’t, hasn’t). Príklady: Have you ever been to Turkey? – Boli ste niekedy v Turecku?We haven’t been to Turkay. – Neboli sme v Turecku. Použitie predprítomného času minulý dej s efektom v prítomnosti – niečo sa začalo v minulosti, ale dôsledky môžeme vidieť v prítomnosti, napríklad:He has eaten spoiled yoghurt. – Zjedol pokazený jogurt. (A teraz ho z neho bolí brucho.) minulý dej bez časového určenia v spojitosti s prítomnosťou, neuzavretý dej, napríklad:I have never been to London. – Nikdy som nebola v Londýne.Tu to znamená, že do Londýna ešte môžem ísť. Ak by v tejto vete bol namiesto predprítomného času čas minulý, znamenalo by to, že už tam ísť nemôžem, že dej je už ukončený, už tam viac nepôjdem. Pravdepodobné použitie tohto času vo vetách so slovami for a since:We have lived in this house since 2010. – Bývame v tomto dome od roku 2010.She has traveled around Europe for five years. – Cestuje po Európe päť rokov. Tiež s príslovkami never (v otázkach ever), yet, just, recently, so far, already:They have never seen the sea. – Nikdy nevideli more.Mia has just finished her homework. – Mia práve dokončila svoju domácu úlohu.You have not heard it yet. – Ty si to ešte nepočul. Niekedy použitie vo vetách s príslovkami označujúcimi úsek dnešného dňa (this morning, this afternoon, this evening):I have not eaten the breakfast this morning. – Dnes ráno som ešte nejedla raňajky. (Ale ešte stále je ráno a môžem sa naraňajkovať. Ak by som to isté tvrdila poobede, veta by už bola v minulom čase.) Autor: Mgr. Bohdana B. Lektorka anglického jazyka v Škole Populo Bohdana je absolventka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde vyštudovala angličtinu v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii s filozofiou. V Škole Populo pôsobí od septembra 2023 ako lektorka anglického jazyka. K jej záujmom patria prechádzky v prírode, čítanie kníh a koučing, ktorý ju ohromil vďaka absolvovaniu dvoch koučingových kurzov. Koučovací prístup využíva niekedy aj v rámci lekcií. Učí srdcom a vyučovanie vníma ako spoluprácu žiaka a lektora na spoločnom cieli. Odmenou je pre ňu možnosť prispieť k spokojnosti žiakov a ukázať im, že hodiny môžu byť zábavné – práve preto pre ňu učenie predstavuje zmysluplnú prácu. Rada sa podieľa na pozitívnych zmenách, ku ktorým patrí aj podpora žiakov a ľudský prístup v rámci učenia. Zdroj:  osobné skúsenosti autorky  Učíme sa cez net Cambridge Dictionary  

Lámete si hlavu nad predložkami v angličtine? Odteraz v nich budete mať jasnejšie!
5. 3. 2024
Cudzie jazyky

Keďže čeština a slovenčina sú veľmi podobné jazyky, keď chceme preložiť vetu z jedného jazyka do druhého, nemusíme si veľmi lámať hlavu nad gramatikou. Angličtina je však germánsky jazyk, nie slovanský, preto je tu markantný rozdiel badateľný už na prvý pohľad. Tento rozdiel sa okrem iného prejavuje aj pri používaní predložiek. Aby článok nebol vyčerpávajúci, zhrnuli sme niekoľko najpoužívanejších predložiek zo slovníka Cambridge Dictionary a tie sme rozdelili do kategórií – predložky miesta, pohybu a času. Keďže ich rozdielne používanie je často závislé práve od kontextu, vysvetlíme si postupne každú kategóriu aj s príkladmi. Napokon sa pozrieme na pár výnimiek. Tak poďme na to! Chcete sa perfektne naučiť po anglicky? Vyskúšajte individuálne doučovanie anglického jazyka. V Škole Populo sa lektor venuje iba vám, čo zaisťuje maximálnu efektivitu a rýchle výsledky. Mám záujem Predložky miesta – Prepositions of Place ON (NA) – používame, keď je niečo na povrchu (na stene, na stole...)Napríklad: The picture is on the wall. – Obraz je na stene. IN (V) – používame, keď sa niečo nachádza v ohraničenom priestoreNapríklad: There are many flowers in the garden. – V záhrade je veľa kvetov. BETWEEN (MEDZI) – používame, keď je niečo medzi dvomi ľuďmi, skupinami či predmetmiNapríklad: There is friendship between your and my family. – Medzi tvojou a mojou rodinou je priateľstvo. AMONG (MEDZI) – používame, keď je niečo medzi viacerými ľuďmi či predmetmiNapríklad: The ball is among football players. – Lopta je medzi futbalistami. OPPOSITE (OPROTI) – používame, keď sú dve miesta, predmety či ľudia oproti sebe (Pozor, nie opposite to.)Napríklad: The market is opposite the pharmacy. – Trh je oproti lekárni. BEHIND (ZA) – používame pri spomínaní predmetu či osoby, ktoré sa nachádzajú za niečím, napríklad za budovouNapríklad: Children are standing behind the tree. – Deti stoja za stromom. IN FRONT OF (PRED) – používame pri spomínaní niekoho či niečoho nachádzajúceho sa pred niečím/ niekým iným (Pozor, nemýliť si s predložkou before. Tá síce tiež znamená pred, používa sa však len na vyjadrenie času.)Napríklad: I waited in front of the bank. – Čakal/a som pred bankou. NEAR (BLÍZKO) – používame pri vyjadrení toho, že objekty sú blízko seba (Pozor, nie near to. Existuje ešte CLOSE TO a to má rovnaký význam.)Napríklad: The cat is sleeping near the fireplace. – Mačka spí blízko ohniska.  „Študenti často potrebujú systematicky vysvetliť ich používanie, pretože spontánne ich prekladajú doslova z češtiny či slovenčiny do angličtiny. Čo však platí v češtine alebo slovenčine, neplatí vždy aj v angličtine.“. — Lektorka Bohdana B. Predložky pohybu – Prepositions of Movement THROUGH (CEZ) – typicky používame, keď ideme cez priestor, ktorý je ohraničený aj nad našou hlavouNapríklad: Go through the door. – Choď cez dvere. OVER (CEZ, PONAD) – používame, keď ideme cez priestor, ktorý nie je ohraničený aj nad našou hlavouNapríklad: Jump over the fence. – Preskoč cez plot. TOWARDS (SMEROM K) – používame, keď ideme smerom k niečomu, napríklad k budove, ale do budovy nevchádzame (Ak do budovy vchádzame, potom použijeme predložku TO.)Napríklad: Go towards the gallery. – Choď ku galérii. Predložky času – Prepositions of Time IN – zvyčajne používame pri veľkých časových úsekochNapríklad: in the 21. century – v 21. storočí; in 2004 – v roku 2004; in June – v júni ON – používame zvyčajne v spojitosti s dňami, špecifickými dátumamiNapríklad: on Easter – na Veľkú noc (vzťahuje sa iba na Veľkonočný pondelok); on the last day of May – v posledný májový deň; on the 24. October – 24. októbra; on Fridays – v piatky AT – používame zvyčajne v spojitosti s konkrétnym časomnapríklad: at midnight – o polnoci; at 3 P.M. – o tretej poobede; at lunchtime – na obed Pár výnimiek:  At the weekend – cez víkend (Ak ide o špecifikovaný víkend, použijeme predložku ON. Napríklad: On the last weekend in January. – V posledný januárový víkend.) In the night – v noci (ide o konkrétnu noc)Napríklad: He travelled in the night. – Cestoval v noci. At night – v noci (ide o noc vo všeobecnosti)Napríklad: Is it safe to travel at night? – Je bezpečné cestovať v noci? In the picture – na obrázku (Znamená to, že na obrázku je niečo zobrazené. Keby sme povedali on the picture, znamenalo by to, že niečo je položené na obrázku.) We are below the mountain – Sme pod horou. (Below používame, keď je niečo na nižšej úrovni, napríklad v súvislosti s nadmorskou výškou. Keď povieme „under the mountain“, znamená to, že niečo je zakopané v zemi pod horou.) Somebody is at the door – Niekto je za dvermi. (Tu ide o to, že niekto je za dvermi, klope a chce vojsť dnu. Keby sme namiesto predložky „at“ použili predložku „behind“, znamenalo by to, že niekto sa za dvermi zámerne skrýva.) Zdroje: Osobné skúsenosti lektora Cambridge Dictionary Autor: Mgr. Bohdana B. Lektorka anglického jazyka ve Škole Populo Bohdana je absolventka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde vyštudovala angličtinu v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii s filozofiou. V Škole Populo pôsobí od septembra 2023 ako lektorka anglického jazyka. K jej záujmom patriaprechádzky v prírode, čítanie kníh a koučing, ktorý ju ohromil vďaka absolvovaniu dvoch koučingových kurzov. Koučovací prístup využíva niekedy aj v rámci lekcií. Učí srdcom a vyučovanie vníma ako spoluprácu žiaka a lektora na spoločnom cieli. Odmenou je pre ňu možnosť prispieť k spokojnosti žiakov a ukázať im, že hodiny môžu byť zábavné – práve preto pre ňu učenie predstavuje zmysluplnú prácu. Rada sa podieľa na pozitívnych zmenách, ku ktorým patrí aj podpora žiakov a ľudský prístup v rámci učenia.

10 zaručených spôsobov, ako sa naučiť po anglicky
24. 11. 2023
Cudzie jazyky

Že “žiadny učený z neba nespadol”, už asi viete. Ale viete to povedať po anglicky? Ste večný začiatočník alebo sa ešte stále odhodlávate s anglickým jazykom začať? Presne pre vás tu máme 10 zaručených spôsobov, ako sa naučiť rozprávať po anglicky. A nech už je dôvodom to, že sa konečne chcete dorozumieť na dovolenke alebo to, že sa vám nechce čakať, kým sa vaše obľúbené filmové novinky nadabujú do slovenčiny. Keď sa chcete naučiť angličtinu rýchlo, existujú 4 jazykové znalosti, ktoré vás k vysnívanému cieľu postupne priblížia. Počúvanie, rozprávanie, čítanie, písanie. Ako tieto jazykové znalosti využiť v rôznych kombináciách a naplno? To si prečítajte v nasledujúcich desiatich bodoch: 1. Slovná zásoba ako základ Aj keď obsahuje anglický jazyk podľa asociácie Global language monitor viac než 1 milión slov, vám bude ku každodennej komunikácii a porozumeniu stačiť iba 3-5 tisíc slov. Zdá sa vám to stále veľa? Nevešajte hlavu! Stačí vám len 600 anglických slov k tomu, aby ste zvládli základnú konverzáciu na úrovni A1. Veď aj rodený hovoriaci využíva v priebehu celého života len okolo 20 000 slov. A ako sa správne učiť slovíčka? Najskôr si ich prečítajte nahlas, aby ste ich počuli a potom si ich niekoľkokrát napíšte na papier. Takto zapojíte všetky vyššie zmienené jazykové schopnosti a tým si slovíčka s väčšou pravdepodobnosťou zapamätáte. Keď si zapísané slovíčka pravidelne zopakujete, máte sčasti vyhrané a len tak ich nezabudnete. Vždy je tiež dôležité začať s jednoduchšími slovíčkami a postupne pridávať ďalšie, často používané slovíčka. Naši lektori na prvých hodinách angličtiny začínajú vždy s jednoduchšími tematickými okruhmi (jedlo a pitie, každodenné činnosti, dopravné prostriedky) a neskôr k tomu pridávajú zložitejšie slovíčka (nakupovanie, voľný čas, cestovanie). Let's study! Chcete začať s výučbou angličtiny hneď? V Škole Populo máme skúsený tím lektorov pre všetky vekové kategórie a úrovne jazyka. Prihláste sa a behom pár mesiacov budete schopní komunikovať s ľuďmi po celom svete.  Mám záujem o kurz angličtiny 2. Učebnice angličtiny na mieru Slovná zásoba je síce veľmi dôležitá, ale bez gramatiky to jednoducho nejde. Dosť možno si pomocou slovíčok zvládnete v reštaurácii v zahraničí objednať, ale nebolo by príjemnejšie prísť, byť schopný popriať personálu dobrý deň, objednať si vo vetách a ešte k tomu poďakovať? A ako sa lepšie naučiť gramatiku cudzieho jazyka, ako s pomocou učebnice angličtiny. V kníhkupectve aj na internete nájdeme veľké množstvo učebníc angličtiny, ktorá je ale tá najlepšia? Pri výbere tej správnej učebnice záleží hlavne na vašej úrovni znalostí. Pokiaľ nie ste úplný začiatočník, ktorý si samozrejme kúpi učebnicu pre začiatočníkov, odporúčame si najskôr otestovať svoju úroveň anglického jazyka. Také testovanie môžete vyskúšať bezplatne napríklad na stránkach Cambridge English. Výsledok testu odhalí vašu aktuálnu úroveň angličtiny (A1-C2), podľa ktorej si vyberiete učebnicu priamo pre vás. Let's choose! A aké odporúčania na výber učebnice angličtiny má Škola Populo? English for Everyone, učebnice a cvičebnice rôznych úrovní - SK (Harding Rachel) - prehľadne spracované učebnice angličtiny s veľmi peknou grafikou. Angličtina pro začátečníky a samouky - CZ (Štěpánka Pařízková) - ideálna učebnica pre samoukov. K učebnici sú zadarmo na stiahnutie aj nahrávky slovíčok a cvičenia narozprávané rodenými hovoriacimi. Essential Grammar in Use pre začiatočníkov alebo English Grammar in Use pre pokročilejších - ENG (Raymond Murphy) - najlepšia učebnica na precvičenie anglickej gramatiky.  3. Hovorte anglicky Keď už viete slovíčka a gramatiku, je potrebné sa rozhovoriť. Určite ste niekedy počuli vetu ”Anglicky rozumiem, ale nehovorím”. Touto fázou si pri výučbe cudzieho jazyka prejde snáď každý, ale ako ju prekonať? Áno, tušíte správne. Hovoriť, hovoriť a hovoriť. Pokiaľ nebudete angličtinu pravidelne v praxi trénovať, neposuniete sa na ceste za vašim cieľom naučiť sa anglicky a nadobudnuté vedomosti budete postupne zabúdať.  Chcete si zlepšiť svoj hovorený prejav, ale nemáte sa s kým zhovárať anglicky? V takomto prípade je ideálne prihlásiť sa na kurz anglickej konverzácie. Na konverzačných hodinách prebiehajú rozhovory na rôzne témy, kedy môže lektor okamžite opraviť vaše chyby a poradiť vám so správnou výslovnosťou. Let's talk! 4. Jazykové kurzy s lektorom Najväčšou prekážkou pre človeka, ktorý sa chce naučiť hovoriť po anglicky, je jeho vlastná morálka. Samozrejme, angličtinu sa môžete naučiť aj doma vlastnými silami, ale s lektorom angličtiny to vždy pôjde o niečo lepšie. Lektor vám všetko vysvetlí, takže si nebudete musieť hodiny lámať hlavu nad výslovnosťou rôznych slovíčok alebo gramatikou, ktorú sa síce naučíte, ale nebudete ju vedieť uplatniť v praxi. Víte, že? Jazykový kurz s lektorom je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako sa rýchlo naučiť po anglicky. A ak nemáte čas navštevovať hodiny angličtiny osobne, môžete absolvovať kurz online z pohodlia domova. Vyskúšajte jazykový kurz so skúseným lektorom angličtiny! V Škole Populo vám ponúkame jazykový kurz na mieru, prezenčne alebo online, pre všetky vekové kategórie a úrovne znalosti jazyka. Zavolajte nám na číslo 0905 891 021 alebo nám pošlite správu prostredníctvom chatu v pravom dolnom rohu tejto stránky a my vás budeme čo najskôr kontaktovať. Let's call! 5. Vycestujte do sveta Samozrejme, bez teórie to nejde, ale prax je najúčinnejšia cesta, ako sa naučiť po anglicky. Učte sa slovnú zásobu a gramatiku, ale keď budete mať príležitosť vycestovať do zahraničia, využite ju. A keď už tam budete, nebojte sa hovoriť. Vždy je lepšie povedať niečo zle ako vôbec.  Môžete ísť na dovolenku, pracovať v zahraničí alebo si zaplatiť jazykový kurz v zahraničí. Všetko sa počíta. Samozrejme, čím dlhšie tam budete, tým prirodzenejšou sa pre vás stane komunikácia v angličtine a postupne stratíte všetky zábrany, ktoré by vám mohli brániť hovoriť cudzím jazykom.  Ako bonus navyše spoznáte cudziu kultúru, ochutnáte tradičnú kuchyňu a získate nových priateľov, s ktorými si budete môcť precvičovať angličtinu aj po návrate domov. Let's go! 6. Mobilné výučbové weby a aplikácie Ak sú pre vás jazykové kurzy a výlety do zahraničia nemysliteľné či už z časových, alebo finančných dôvodov, vždy existujú iné spôsoby, ako sa učiť angličtinu doma. Jednou z výhod 21. storočia sú webové stránky a mobilné aplikácie, kde si môžete precvičovať angličtinu, či už ste doma na gauči alebo na ceste do školy či práce.  Existuje veľa webových stránok a aplikácií so vzdelávacím obsahom, ale to, čo môžeme za Školu Populo naozaj odporučiť, je webová stránka a aplikácia News in Levels. Nájdete tu gramatiku, knihy, videá a hlavne spravodajské články z celého sveta vrátane možnosti výberu úrovní angličtiny na zobrazenie. Každý článok je doplnený o počúvanie a vysvetlenie zložitejších slovíčok.  Najznámejšou aplikáciou na učenie sa jazykov je Duolingo. Výhodou tejto aplikácie je, že vás Sovička vždy upozorní, keď je čas na dennú dávku učenia, a základná verzia je dokonca zadarmo. Medzi ďalšie aplikácie na učenie angličtiny patria Memrise, Quizlet a BBC Learning English. Hoci je veľké množstvo vzdelávacích aplikácií platených, ich množstvo nie je závratné a zvyčajne si môžete produkt na určitý čas vyskúšať zadarmo, aby ste zistili, či vám vyhovuje. Let's download! Chcete hovoriť po anglicky ľahko a rýchlo? Začnite svoju anglickú výzvu ešte dnes! Skúste náš jazykový kurz a získajte osvedčené stratégie a učebné materiály, ktoré vám pomôžu dosiahnuť plynulú angličtinu. Individuálny kurz anglického jazyka 7. Knihy v angličtine a zrkadlové čítanie Radi čítate? Nebojte sa siahnuť po knihe v angličtine. Čítanie vám možno bude trvať dlhšie, ale ak si dáte tú námahu a preložíte si všetko, čomu nerozumiete, zistíte, že v angličtine urobíte neuveriteľný pokrok. Knihy rozšíria vašu slovnú zásobu tým najprirodzenejším spôsobom, aký existuje. Či už ste fanúšikom románov, detektívok, alebo dokonca rozprávok, neexistuje zlý žáner, pokiaľ je kniha v angličtine.  Pre tých z vás, ktorí si na knihu v angličtine netrúfajú, naši lektori odporúčajú využiť tzv. zrkadlové čítanie. Ide o dvojjazyčné knihy, kde na jednej strane je text v angličtine a na druhej strane je zrkadlovo zobrazený ten istý text v slovenčine. Ak teda náhodou nerozumiete niektorým anglickým slovám, stačí sa pozrieť na druhú stranu a hneď vám to bude jasné. Pre väčšiu efektivitu si nové slovíčka vždy zapíšte a prečítajte si ich nahlas. Let's read! 8. Filmy a seriály s titulkami Pre milovníkov popcornu a času stráveného pri obrazovke máme ďalší skvelý tip na učenie sa angličtiny doma. Sledujte svoje obľúbené filmy a seriály v origináli so slovenskými titulkami. Hoci sa váš mozog tvári, že sa sústredí len na čítanie titulkov, v skutočnosti vníma hovorený prejav hercov. Pokročilejší angličtinári si môžu zapnúť titulky priamo v angličtine.  A ak chcete svoj čas ešte viac zefektívniť, odporúčame vám, aby ste si pripravili papier a ceruzku a zapísali si každú novú frázu alebo slovo, ktoré sa vám páči alebo by ste mohli použiť. To isté platí, samozrejme, aj pre predchádzajúci a nasledujúci bod. Let's watch! 9. Zahraničné podcasty a audioknihy Ak nie ste fanúšikom čítania alebo sledovania televízie, alebo jednoducho nemáte čas, máme pre vás ďalší spôsob učenia sa angličtiny - počúvanie podcastov alebo audiokníh, ktoré vám rovnako ako predchádzajúce dva body pomôžu naučiť sa angličtinu prirodzeným spôsobom. Ak niečomu nebudete rozumieť, stačí si to preložiť, zapísať a keď budete nabudúce počuť danú frázu, budete vedieť, čo znamená.  Pri audioknihách je asi jasné, že si každý opäť vyberie žáner, ktorý je mu najbližší, ale čo podcasty? Samozrejme, aj tu existuje obrovské množstvo tém a možností, z ktorých si môžete vybrať na počúvanie. Vedeli ste však, že existujú aj vzdelávacie podcasty určené práve na výučbu angličtiny? Medzi podcasty v angličtine patria BroňaCast a Kubova English. Samozrejme, titulov v angličtine máme viac a ak do vyhľadávania na svojej obľúbenej podcastovej platforme zadáte "Learn English", nemôžete ich prehliadnuť. Let's listen! 10. Využite sociálne siete a zahraničné chaty Angličtina je po čínštine a španielčine tretím najrozšírenejším materinským jazykom na svete a považuje sa za globálny komunikačný prostriedok. Prečo teda nevyužiť stránky sociálnych sietí, na ktorých aj tak trávime niekoľko hodín denne, na to, aby sme sa naučili hovoriť po anglicky? Dokonca nemusíte hneď vyraziť do sveta, aby ste si precvičili angličtinu. Na sociálnych sieťach existujú rôzne skupiny, ktoré sa dajú využiť priamo na tento účel. Napríklad na Facebooku existuje skupina English Speaking Group, English Learning & Speaking Group, English Speaking Practice Partner a mnohé ďalšie. Ďalším spôsobom, ako si precvičiť angličtinu, je stiahnuť si aplikácie Speaky alebo Tandem. V takýchto aplikáciách sa spájajú ľudia z celého sveta len preto, aby medzi sebou komunikovali v cudzích jazykoch zadarmo. Let's chat! Na záver možno povedať, že týchto 10 spôsobov, ako sa naučiť po anglicky, je založených na dlhoročných skúsenostiach, ale bez správnej motivácie, svedomitého učenia a pravidelného precvičovania nikdy nedosiahnete svoj vysnívaný cieľ. Vytvorte si plán učenia, stanovte si dosiahnuteľné ciele a hlavne sa ich držte. Buďte trpezliví a nebojte sa robiť chyby. Koniec koncov, “there is no shame in not knowing”.  Zdroje: Global language monitor, Wikipedia, Cambridge English, News in Levels Autor: BSc. Nikola Domluvilová Riaditeľka správy kurzov Nikola vedie tím koordinátoriek, ktoré sa starajú o hladký priebeh každého doučovania. Je “strážkyňou” klientskeho servisu, dohliada, aby všetko bežalo tak, ako má a vyrieši akúkoľvek neštandardnú situáciu.    

Ako učiť predškolákov angličtinu a ďalšie cudzie jazyky?
8. 11. 2023
Cudzie jazyky

Premýšľate nad tým, kedy začať učiť svoje dieťa cudzí jazyk? Či ešte v škôlke alebo až v škole? Výučba cudzích jazykov u predškolákov má síce svoje úskalia, ale tiež veľa výhod. Kedy začať s učením Psychológovia sa v súčasnej dobe zhodujú na tom, že výučba angličtina, alebo iného cudzieho jazyka by nemala začať pred tretím rokom života dieťaťa. V tomto období už dieťa máva dostatočne osvojený materinský jazyk, takže nebude výučbou preťažené a môže sa začať učiť ďalšiu reč. Každé dieťa má ale tento začiatok nastavený individuálne.  V Škole Populo sa už niekoľko rokov venujeme individuálnemu doučovaniu detí,na základe ich znalostí a požiadaviek nastavujeme priebeh výučby a po celú dobu lekcie sa venujeme iba jednému žiakovi. Aký cudzí jazyk vybrať pre predškoláka Najčastejším prvým cudzím jazykom býva angličtina, ktorá je aj povinným jazykom na základných školách. Veľa rodičov si tiež vyberá medzi nemčinou, španielčinou alebo francúzštinou. Tieto dôležité svetové jazyky môžu deti v budúcnosti využiť nielen pri cestovaní, ale tiež pri štúdiu alebo svojej práci. Keďže malé deti sa rýchlo učia nové veci a najľahšie sa učia vo veku od ôsmich do desiatich rokov, ani ťažší jazyk, ako je čínština, im nemusí robiť problém. Ako by mala výučba vyzerať Dieťa by nemalo v priebehu výučby stratiť pozornosť Lekcia cudzieho jazyka by mala trvať maximálne 45 minút. Túto dĺžku lekcie odporúčame z dôvodu, že malé deti strácajú rýchlejšie pozornosť.  Učte dieťa to, čo vidí vo svojom okolí Výučba cudzích jazykov pre malé deti by nemala byť náročná. Deti by sa mali učiť jednoduché slovíčka, vďaka ktorým dokážu pomenovať veci vo svojom okolí alebo výrazy, ktorým vo svojom veku rozumejú a dokážu ich správne použiť.  Výučba by mala byť efektívna a interaktívna Pre predškoláka je ideálna interaktívna a zábavná forma učenia sa cudzieho jazyka. Pexeso, pesničky, maľovanky, pozeranie rozprávok vo vybranom cudzom jazyku, ukazovanie na konkrétne predmety či osoby... Na základe týchto a aj ďalších efektívnych spôsobov výučby môžu deti ľahšie nájsť cestu k naučeniu sa cudzieho jazyka. Chcem svoje dieťa naučiť cudzí jazyk Premýšľate nad výučbou cudzieho jazyka pre vášho predškoláka? Neváhajte nás kontaktovať. Naši lektori majú veľa skúseností s výučbou detí v predškolskom veku. Mám záujem o výučbu cudzieho jazyka Online alebo offline forma výučby? Záleží na preferencii rodičov. Z našej skúsenosti odporúčame výučbu cudzieho jazyka pre predškoláka offline formou, teda osobne na našej pobočke Školy Populo. Keď je dieťa s lektorom v priamom kontakte, dokáže udržať väčšiu pozornosť, pretože sám lektor sa snaží eliminovať množstvo podnetov, ktoré by mohli dieťa rozptyľovať. V Škole Populo však máme dlhoročné skúsenosti s vedením online výučby akéhokoľvek predmetu úplne bez starostí. V prípade, že sa rodičia rozhodnú pre výučbu cudzieho jazyka online formou, zariadime všetko tak, aby sa predškolák na výučbu sústredil. Ako a kde začať s výučbou cudzích jazykov pre deti V prípade, že skutočne uvažujete nad výučbou angličtiny alebo iného cudzieho jazyka pre vášho predškoláka, určite neváhajte. Možností, ako začať, je skutočne veľa. Na Slovensku sú populárne napríklad anglické škôlky, kedy môže byť vaše dieťa v neustálom kontakte s cudzím jazykov vďaka náučným videám a obrázkom. Veríme, že najefektívnejším spôsobom je individuálna výučba vedená skúseným lektorom.  V Škole Populo môžete s výučbou cudzích jazykov pre deti v predškolskom veku začať kedykoľvek. Stačí vyplniť kontaktný formulár, my vám následne vyberieme vhodného lektora a výučba môže začať. Zdroje: Skúsenosti klientov Školy PopuloSkúsenosti lektorov Školy Populo Autor: BSc. Nikola Domluvilová Riaditeľka správy kurzov Nikola vedie tím koordinátoriek, ktoré sa starajú o hladký priebeh každého doučovania. Je “strážkyňou” klientskeho servisu, dohliada, aby všetko bežalo tak, ako má a vyrieši akúkoľvek neštandardnú situáciu.

Ako sa rýchlo naučiť cudzí jazyk
20. 7. 2022
Cudzie jazyky

Potrebujete se rýchlo naučiť po anglicky, nemecky anebo napríklad po španielsky? Možno vás čaká zahraničná pracovná cesta, možno na vás tlačia v práci alebo sa na budúcej dovolenke nechcete červenať, keď si na letisku nebudete vedieť odbaviť batožinu.  Najľahším a najkrajším jazykom je taliančina, najťažším čínština Kladiete si otázku, ako sa naučiť jazyk za 6 mesiacov a či je to vôbec možné? Aby ste sa cudzí jazyk naučili naozaj rýchlo, je potrebné mať dobrý plán. Do akého jazyka sa pustíte? Hovorí sa, že medzi najľahšie jazyky patrí taliančina, španielčina, dánština či nórština. Naviac taliančina a španielčina zároveň už niekoľkokrát vyhrali anketu o “najkrajší jazyk” na svete.  Medzi najťažšie jazyky naopak patrí podľa výskumov čínština, arabčina, japončina alebo napríklad fínština, ktorá má v porovnaní so slovenčinou dokonca 14 pádov. Pre Slovákov je ľahké naučiť sa po rusky, poľsky alebo po chorvátsky. Nebojte, ani angličtina pre nás Slovákov nie je ťažká. Len smelo do toho!  Ako sa rýchlo naučiť cudzí jazyk? Potrebujete plán Odborníci sa delia na dve skupiny. Jedna z nich radí, že ak sa chcete rýchlo naučiť cudzí jazyk, mali by ste čo najskôr začať hovoriť – ideálne hneď od prvého dňa. Druhí hovoria, že ku konverzácii v cudzom jazyku potrebujete tzv. jazykové minimum, tzn. ovládnuť základný set slovíčok. Ako teda začať? Vytvorte si zoznam slovíčok – od začiatku sa učte iba slovíčka, ktoré skutočne potrebujete, čo je zároveň najväčší trik polyglotov.  Začnite so samoštúdiom – naučte se sami základné číslovky a pár základných slovíčok. Tento proces vám môže trvať 1 deň alebo aj týždeň.  Nájdite si parťáka na konverzácie – rozprávať, rozprávať a zase rozprávať. S konverzáciou začnite čo najskôr, ale pozor. Pokým sa budete baviť s kamarátom, ktorý je “o lekciu napred”, veľa si toho neprecvičíte. Radšej sa spojte so skúseným lektorom, s ktorým bude učenie nielen zábava, ale hlavne progres. V Škole Populo vám pomôžeme.  Denne venujte 20 minút samoštúdiu a týždenne konverzujte s lektorom – Najlepšia kombinácia, ako sa rýchlo naučiť cudzí jazyk, je 1–3× týždenne konverzovať s lektorom a každý deň doma rozprávať, opakovať si slovíčka alebo trénovať písanie.  Pozerajte obľúbené seriály v cudzom jazyku – Máte nejaký seriál, ktorý poznáte naspamäť? Obľúbení Priatelia, Teória veľkého tresku, Hra o tróny… všetky tieto seriály si môžete pustiť s dabingom či s titulkami vo vašom vybranom jazyku. Pri sledovaní si robte poznámky a dohľadávajte si slovíčka, ktoré nepoznáte.  Stanovte si cieľ a vizualizujte si ho – Kedy reálne chcete začať používať cudzí jazyk? Napíšte si dátum na papier a každý deň si svoje priania vizualizujte. Predstavte si, ako v cudzom jazyku konverzujete s kolegami, ako prednášate alebo ako si objednávate jedlo v reštaurácií. Pozrite sa na 10 konkrétnych tipov, ako sa naučiť anglicky Ako sa rýchlo naučiť cudzí jazyk? Potrebujete plán! V Škole Populo vás radi privítame, či máte 10 alebo 80 rokov. Trúfame si povedať, že cudzí jazyk sa môže naučiť naozaj každý. Stačí pevná vôľa, chuť do učenia a dobré výsledky na seba nenechajú dlho čakať. Kontaktujte nás a radi vám s učením pomôžeme.  Výučba jazykov Zdroje: Skúsenosti klientov Školy Populo Autor: BSc. Nikola Domluvilová Riaditeľka správy kurzov Nikola vedie tím koordinátoriek, ktoré sa starajú o hladký priebeh každého doučovania. Je “strážkyňou” klientskeho servisu, dohliada, aby všetko bežalo tak, ako má a vyrieši akúkoľvek neštandardnú situáciu.

Ako vybrať druhý cudzí jazyk na strednej škole?
31. 5. 2022
Cudzie jazyky

Ako je to s cudzími jazykmi na stredných školách v Slovenskej republike? Je druhý cudzí jazyk povinný? A podľa čoho si cudzí jazyk vybrať, aby pre neho študenti našli uplatnenie aj po škole a jazyk ich bavil? Na niektorých stredných školách je druhý jazyk voliteľný Na niektorých stredných školách druhý cudzí jazyk povinný nie je. Všeobecne sa dá povedať, že druhý cudzí jazyk na strednej škole vyžadujú hlavne gymnáziá a stredné školy s humanitným či práve jazykovým zameraním. Naopak napr. pri odboroch stredoškolského vzdelávania s výučným listom sa často študenti bez druhého cudzieho jazyka obídu. Prvá otázka, ktorú si položte, znie: „Má moja stredná škola povinnosť/možnosť študovať druhý cudzí jazyk“? Pokiaľ áno, poradíme vám, ako vybrať druhý cudzí jazyk. Z akých druhých cudzích jazykov si môžem vybrať? Najčastejšie majú študenti na výber z nemčiny, ruštiny, španielčiny a francúzštiny. Pre ktoré odbory je využiteľný konkrétny jazyk? A ako druhý cudzí jazyk vybrať? Pozrite sa na výhody a nevýhody jednotlivých cudzích jazykov. Nemčina ako druhý cudzí jazyk Výhody Znalosť nemčiny vám uľahčí hľadanie práce v Nemecku či Rakúsku. Rakúsko je naša susedná krajina, jazyk teda využijete pri cestovaní cez hranice SR. Nemecké firmy často dávajú prednosť kandidátom, ktorí hovoria nemecky. Nemecky sa dohovoríte aj vo Švajčiarsku, Belgicku, Luxembursku, Lichtenštajnsku a na severe Talianska. Nevýhody Nemčina má pomerne ťažkú ​​gramatiku (skloňovanie, predložky, výslovnosť). Na rozdiel od španielčiny či francúzštiny nie je nemčina na počúvanie taká ľubozvučná. Francúzština ako druhý cudzí jazyk Výhody Francúzsky sa dohovoríte vo Francúzsku, Švajčiarsku, v Belgicku, Kanade, v niektorých krajinách Afriky a v niekoľkých krajinách v Strednej a Južnej Amerike. Ak vás do tiahne do európskych inštitúcií, ktoré sídlia v Štrasburgu a Bruseli, francúzština sa vám bude hodiť. Francúzština sa krásne počúva, niekedy sa jej hovorí jazyk lásky. Francúzi neradi hovoria anglicky, znalosť francúzštiny sa vám pri návštevách Francúzska bude hodiť. Nevýhody Pre niekoho môže byť výslovnosť vo francúzštine problematická, rovnako tak francúzska gramatika. Španielčina ako druhý cudzí jazyk Výhody Španielsky hovorí až 500 miliónov ľudí. Španielsky sa dohovoríte v Európe (Španielsko) a v Južnej Amerike (Argentína, Kolumbia, Bolívia, Kuba, Dominikánska republika, Mexiko…) Pokiaľ radi cestujete, v Južnej Amerike sa bez znalosti španielčiny takmer nezaobídete, hlavne v menších mestách a dedinách. Španielčina má pomerne ľahkú gramatiku a pekne sa počúva. Španielčina je veľmi podobná taliančine, v mnohom sa podobá aj francúzštine a portugalčine. Budete rozumieť obľúbeným seriálom a pesničkám (Narcos, Casa de Papel, Despacito). Nevýhody Pokiaľ necestujete a nechystáte sa na Erasmus či pracovať v zahraničí, španielčinu asi nevyužijete. Ruština ako druhý cudzí jazyk Výhody Ruština patrí do slovanských jazykov a slovenčine je teda veľmi podobná. Naučíte sa azbuku, ktorá vám otvorí cestu k ďalším cudzím jazykom, napríklad bulharčine či ukrajinčine. Patrí do TOP 5 najrozšírenejších jazykov na svete. V kombinácii s angličtinou vám dá ruština skvelý jazykový základ, s ktorým si vystačíte po celom svete. Nevýhody Pre veľa študentov nemusí byť znalosť ruštiny taká príťažlivá ako iné, „modernejšie“ jazyky. Kto vám pomôže s doučovaním cudzích jazykov? Či už vás trápi gramatika, výslovnosť v nemčine, španielčine, francúzštine alebo ruštine, obráťte sa na nás. Naši skúsení, trpezliví a empatickí lektori v Škole Populo vám pomôžu preklenúť všetky ťažkosti v cudzom jazyku. Kontaktujte nás Autor: BSc. Nikola Domluvilová Riaditeľka správy kurzov Nikola vedie tím koordinátoriek, ktoré sa starajú o hladký priebeh každého doučovania. Je “strážkyňou” klientskeho servisu, dohliada, aby všetko bežalo tak, ako má a vyrieši akúkoľvek neštandardnú situáciu.  

Využite predsavzatie na rok 2022 a naučte sa cudzí jazyk
3. 2. 2022
Cudzie jazyky

Radi by ste sa rozhovorili v cudzom jazyku, ale chýba vám motivácia? Kedy inokedy začať ako s úderom nového roku 2022? Využite prelom roka na predsavzatie a prelomte strach z rozprávania cudzou rečou, v Škole Populo vám pomôžeme. Predsavzatie na rok 2022? Naučiť sa cudzí jazyk Predstavte si, aké by to bolo, keby ste plynule ovládali angličtinu, a na budúcej dovolenke už by ste boli schopní s personálom na letisku pri check-ine prehodiť viac slov ako len YES/NO. Keby ste sa v práci nebáli, že vás niekto osloví anglicky. Keby ste dobehli svoje deti, ktoré vedia anglicky lepšie ako vy. Keby ste sa naučili po nemecky a mohli sa vydať za prácou do Rakúska či Nemecka. Keby ste vypilovali španielčinu ešte pred odchodom na Erasmus. …Z akej ďalšej situácie máte strach vy? Aké ciele vás pri výučbe cudzích jazykov ženú vopred? Pokiaľ vám napadlo, že nový rok 2022 využijete na predsavzatie naučiť sa cudzí jazyk, nie ste jediní. Prečo nás tak láka dávať si predsavzatie práve na prelome nového roka? Z psychologického hľadiska je to vďaka tomu, že s úderom silvestrovskej polnoci máme pocit nového začiatku. Tučnej čiary. Zrodu niečoho nového. Funguje ľuďom predsavzatie do nového roka? Možno si hovoríte, či predsavzatie do nového roku stačí. Áno aj nie. Záleží, ako sa k tomu postavíte. Jedna vec je povedať si, „chcel by som vedieť anglicky“ a druhá vec je skutočne sa prihlásiť na lekcie angličtiny. Aby sa váš sen premenil na skutočnosť odporúčame nasledujúcich 5 krokov: Vizualizovať si sen obrázkom, fotkou alebo motivačným citátom (napr. na nástenku snov, na chladničku, k posteli). Požiadať o lekcie cudzieho jazyka. Dohodnúť si s lektorom pravidelné lekcie (napr. raz týždenne). Určiť si konkrétny cieľ pri výučbe cudzieho jazyka (napr. na letnej dovolenke si už objednám v reštaurácii sám). Držať sa pôvodného plánu a nevynechávať lekcie z náhodných dôvodov (napr. bolí ma trochu hlava, nechce sa mi, som unavený, nemá to cenu). Ako si nastaviť plán naučiť sa cudzí jazyk na celý rok? Nastaviť si presný plán na doučovanie cudzieho jazyka nie je jednoduché. Je potrebné poznať vašu počiatočnú jazykovú úroveň a vedieť, na akú špecifikáciu sa chcete zamerať (písanie, čítanie, rozprávanie). S nastavením dlhodobého plánu na doučovanie na celý rok 2022 vám veľmi radi pomôžeme v Škole Populo. Konverzácia v cudzom jazyku?V Škole Populo žiadny problém! Naše lekcie sú vždy individuálne - 1 lektor a 1 študent. Ak sa chcete zdokonaľovať predovšetkým v konverzácii, neváhajte nás osloviť. Radi vám naplánujeme lekcie na mieru a pomôžeme vám splniť si váš sen.  Chcem sa opýtať na jazykový kurz Autor: Bc. Adéla Hronová Manažérka Školy Populo Adéla je šéfkou nášho produkčného oddelenia. Vedie tri tímy, ktoré sa starajú o našich študentov a lektorov. Dokonale pozná naše služby a spolu s Metodickým centrom denne pracuje na ich vylepšení.  

Čo robiť cez prázdniny, aby vám nezlenivel mozog
29. 7. 2021
Cudzie jazyky

Čo vám napadne ako prvé, keď sa povie leto? Je to vychladený melón, piesočnatá pláž alebo napríklad kúpačka na priehrade? Nech už si s letom spojujete akékoľvek asociácie, asi sa zhodneme na tom, že k letu patrí predovšetkým odpočinok. Čo takto ale letné dni okrem leňošenia využiť na osobný rozvoj? Máme pre vás pár tipov na to, čo robiť cez prázdniny, aby vám nezlenivel mozog. Pilujte angličtinu – tá sa hodí vždy Ruku na srdce, ako ste na tom s angličtinou? Ak by sa dal s vami práve teraz do reči rodený Angličan, zvládli by ste s ním bez problémov pár minút konverzovať? Alebo by ste sa začervenali a priali by ste si byť kdekoľvek inde než s ním? S cudzím jazykom je to zradné. Väčšinou nám absencia znalosti reči nevadí, kým sa nedostaneme do priamej konfrontácie s cudzím jazykom. V tomto prípade s angličtinou. V priebehu roka asi takých situácií veľa nebude, ale na dovolenke v zahraničí angličtinu - ako medzinárodný jazyk - určite využijete. A je celkom jedno, či cestujete do Chorvátska, Talianska, Španielska alebo do zmienenej Veľkej Británie. Na dovolenke v zahraničí sa hodí vedieť aspoň pár základných fráz konverzácie. Ideálne by ste mali vedieť, ako v angličtine vyriešiť: ako sa dostať z letiska ako si objednať v reštaurácii ako sa ubytovať v hoteli ako si prenajať auto / skúter ako si zaplatiť poznávací výlet A ako teda s angličtinou konečne pohnúť? Využite voľné letné chvíle a pripravujte sa priebežne. Máme pre vás pár super tipov, ako angličtinu dostanete rýchlo pod kožu. 1. Vo dvojici to ide lepšie – doučovanie s lektorom Úprimne, doučovať sa angličtinu sám, je tak trochu nuda. Človek musí zastať dve roly - byť zároveň študentom a učiteľom. Materiály si nielen pripraviť, ale potom ich aj vypracovať a ideálne - rovno ich sám sebe oznámkovať. V Škole Populo vám s doučovaním pomôžeme. Vyučujeme formou 1:1, teda jeden lektor na jedného študenta. Vďaka tomu má lektor čas sa behom doučovania venovať len študentovi a čas strávený doučovaním angličtiny je maximálne efektívny. Angličtinu vyučujeme online cez internet. Vyskúšajte nás - pokojne len na hodinku týždenne - a uvidíte, že na ďalšej dovolenke budete pri objednávaní z jedálneho lístka perliť. 2. Filmové večery bez dabingu – s anglickými titulkami Patríte medzi milovníkov filmov a seriálov? Zaveďte jednoduchú rutinu, ktorá vám pomôže zlepšiť angličtinu. Zabudnite na dabing a všetky filmy a seriály si púšťajte v origináli - buď so slovenskými titulkami, anglickými titulkami alebo bez titulkov. Tip pre vás: Najlepšie sa nové slovíčka bifľujú z notoricky známych seriálov, ktoré ste už videli miliónkrát. Pozrite sa na Priateľov, Sex v meste, How I Met Your Mother alebo Simpsonovcov v origináli. Uvidíte, že vám budú slovíčka naskakovať a ani nepostrehnete, že namiesto zábavy sa vlastne učíte. 3. Grilujte a pečte – ale len podľa anglických receptov Leto praje ľahkým receptom. Grilované špeciality, ľahké šaláty, ovocné bublaniny, svieže nanuky...receptov, ktoré môžete cez leto vyskúšať je veľa. Obohaťte slovnú zásobu slovíčok o jedle a začnite variť podľa anglických receptov. Medzi úžasných zahraničných kuchárov, ktorí recepty publikujú v angličtine, patrí napríklad britský kuchár Jamie Oliver, izraelský kuchár Yotam Ottolenghi alebo francúzsky cukrár Cedric Grolet. Všetci páni recepty zverejňujú ako na svojich webových stránkach, tak na sociálnych sieťach (Instagram) alebo Youtube. Pokiaľ niektorej surovine nerozumiete, preložte si ju pomocou prekladača a skúste si slovíčko zapamätať. Chcete sa naučiť anglicky? Či už ste večný začiatočník alebo pokročilý, ktorý sa chce zdokonaľovať napríklad v konverzácii, v Škole Populo doučujeme všetky úrovne angličtiny a lekcie prispôsobíme vašim cieľom. Kontaktujte nás a dohodnite si svoje individuálne lekcie. Chcem doučovanie ¿Hablas español? Radi by ste sa cez prázdniny zdokonalili v inom jazyku, než je angličtina? V Škole Populo vám radi pomôžeme s doučovaním ďalších cudzích jazykov. Španielčina, nemčina, francúzština, ruština, taliančina, poľština, čínština alebo aj slovenský jazyk pre cudzincov. Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Tak si užite leto a kedykoľvek budete mať pocit, že by ste v doučovaní cudzích jazykov potrebovali pomocnú ruku, neváhajte sa obrátiť na Školu Populo. Sme tu pre vás kedykoľvek a veríme, že každý žiak môže dosiahnuť skvelé výsledky. Autor: Bc. Adéla Hronová Manažérka Školy Populo Adéla je šéfkou nášho produkčného oddelenia. Vedie tri tímy, ktoré sa starajú o našich študentov a lektorov. Dokonale pozná naše služby a spolu s Metodickým centrom denne pracuje na ich vylepšení.  

Ako na výučbu jazyka online
19. 7. 2021
Cudzie jazyky

Je júl, mesiac, kedy sú prázdniny a obdobie dovoleniek v plnom prúde. Je to čas, kedy sa veľa ľudí nezávisle na sebe rozhoduje začať s novým cudzím jazykom alebo sa zdokonaliť v jazyku, s ktorým už skúsenosti majú. Čo nás motivuje k učeniu sa cudzích jazykov? Dôvodom sú veľakrát práve dovolenky v zahraničí, ktoré si všetci chceme užiť so všetkým, čo k tomu patrí, ako napríklad rozhovory s miestnymi. Rovnako tak by si možno vaše deti priali cudzí jazyk precvičovať aj cez prázdniny mimo školu. Ak teda zvažujete výučbu cudzích jazykov online z akýchkoľvek dôvodov, sme tu pre Vás. V dnešnom článku Vám preto dáme niekoľko rád a tipov, pre koho je takáto výučba vhodná, ako prebieha a ako zvoliť vhodného lektora.  Vo chvíli, keď sa pre nový jazyk rozhodnete, vyvstáva otázka kde a ako sa začať cudzí jazyk učiť. Možností je určite niekoľko: existuje obrovské množstvo odbornej literatúry, učebníc pre samoukov, kníh a pracovných listov, ktoré zoženiete v každom dobrom kníhkupectve. Vždy ale podstupujete riziko, že Vám daná učbnica nesadne alebo skrátka pre samoštúdium stratíte motiváciu. Niektorí by možno naopak radšej dochádzali na lekcie k rodeným hovoriacim, či k lektorom do škôl či iných výučbových centier. Takáto ponuka je však často obmedzená predovšetkým v menších mestách, dochádzaniu naviac musíte venovať veľa svojho voľného času.  Výhody online výučby  Stále častejšou a zmysluplnejšiou voľbou sa preto stáva online výučba cudzích jazykov, ktorá sa plne prispôsobí Vašim časovým možnostiam a študijným potrebám. Aj uplynulé mesiace v lockdowne nahrali tomu, že je online komunikácia stále dostupnejšia a jednoduchšia, a preto online výučba nie je žiadny problém. Naviac je rovnako, ak nie aj viac, efektívnejšia, pretože šetrí Váš čas aj peniaze. Tie by ste inak museli venovať nákupu kníh, ktoré možno ani nevyužijete, či svojim cestám za lektorom. Všetky svoje financie teda plne investujete iba do samotného vzdelávania.  Online výučba je vhodná doslova pre každého. Aj medzi klientmi Školy Populo nájdeme všetky vekové kategórie. Cudzie jazyky učíme deti v prvej triede, klientov, ktorí potrebujú jazyk v zamestnaní, ale tiež aj klientov na dôchodku, ktorí sa chcú neustále vzdelávať. Na veku ani na úrovni Vaších jazykových dovedností naozaj vôbec nezáleží. Dôležitá je predovšetkým chuť a motivácia sa vzdelávať. A práve obdobie letného cestovania môže byť práve tým pravým nábojom pre vec! Zaujíma ma online doučovanie Online výučba v Škole Populo je na nerozoznanie od tej prezenčnej. Prebieha individuálne pod vedením našich skúsených lektorov, ktorí výučbu prispôsobia vašim požiadavkám a aktuálnej jazykovej úrovni. Ako prebieha online výučba Online výučba jazykov so Školou Populo Cudzie jazyky učíme v Škole Populo už dlhé roky. Máme teda veľa skúseností s tým, aké postupy zvoliť pre to, aby sme vyšli našim klientom v ústrety a zároveň brali ohľad na ich jazykovú pokročilosť. Riadime sa tým, že každý človek potrebuje pri výučbe individuálny prístup, ktorý odráža jeho spôsob učenia a premýšľania nad danou problematikou. Naša online výučba, vrátane online výučby jazykov, prebieha vždy formou 1 na 1, to znamená jeden lektor sa na lekcii venuje vždy iba jednému klientovi. To zaručuje plne individuány prístup, dostatok času na otázky, opakovanie a dodatočné vysvetlenie, pokiaľ je to potrebné. K online výučbe naviac nepotrebujete žiadne špeciálne vybavenie. Bude Vám stačiť počítač a mobilný telefón, vďaka ktorým dokážeme plne nahradiť osobný kontakt v učebni z pohodlia Vášho domova. Najväčší záujem zo strany našich klientov je, pochopiteľne, o konverzáciu, či už sa jedná o anglický, nemecký, ruský alebo, napríklad, španielsky jazyk. A k tomu je online výučba ako stvorená, pretože rozprávať sa cez obrazovku sa dá veľmi jednoducho. Čo najviac sa teda pri výučbe snažíme zapájať práve konverzáciu. Chceme, aby bola výučba zábavná, a nie jednotvárna. Nezabúdajme ale ani na gramatiku, ktorá je bezpodmienečne nutná. Predovšetkým u detí na prvom a druhom stupni trénujeme gramatiku aj slovíčka, a vďaka možnostiam snímania orazovky potom vypĺňame najrôznejšie gramatické a posluchové cvičenia.  Avšak prekonať strach z rozprávania nahlas býva často tým najväčším problémom. Vždy však výučbu plne prispôsobujeme klientovi - maturanti potrebujú natrénovať počúvanie, pracujúci klienti zase ocenia rady, ako uspieť na pohovore alebo na obchodnom jednaní v cudzom jazyku. Iní zase potrebujú precvičiť slovnú zásobu kvôli cestovaniu. Je to veľmi individuálne, preto v Škole Populo nenájdete dvoch klientov, ktorí by mali rovnaký študijný plán.  Radi a často taktiež spolupracujeme s rodenými hovoriacimi, ktorých ocenia pokročilejší klienti alebo napríklad firmy, ktoré si u nás objednávajú výučbu jazykov pre svojich zamestnancov. Tam už je to predovšetkým o konverzácií, porozumení a rýchlych reakciách, ktoré zamestnanci potrebujú pri komunikácií so svojimi obchodnými partnermi či kolegami v zahraničí.  Ako začať? Pokiaľ máte záujem o online výučbu jazykov so Školou Populo, kontaktujte nás na našich webových stránkach prostredníctvom kontaktného formulára a my sa Vám obratom ozveme späť. Naše kolegyne Vám pripravia individuálny študijný plán na mieru Vašim možnostiam a potrebám a môžete začať aj hneď! Toto všetko, dokonca úplne nezáväzne, až do momentu, keď sa rozhodnete s nami začať spolupracovať.  Sme si istí, že dokážeme pomôcť všetkým žiakom pochopiť základy, všetkým maturantom uspieť na skúškach a všetkým dospelým prekonať pracovné či cestovateľské výzvy. Tešíme sa na nové tváre a možno aj na Vás. Autor: Bc. Adéla Hronová Manažérka Školy Populo Adéla je šéfkou nášho produkčného oddelenia. Vedie tri tímy, ktoré sa starajú o našich študentov a lektorov. Dokonale pozná naše služby a spolu s Metodickým centrom denne pracuje na ich vylepšení.  

Nem tudom alebo ako vyzrieť na jazyky
11. 12. 2019
Cudzie jazyky

Už ste sa niekedy vypravili do nejakej cudzej krajiny? A aký to bol pocit, keď ste miestnym obyvateľom nerozumeli? Keď ste od nich niečo potrebovali a nevedeli ste o pomoc alebo danú vec požiadať? Každému z nás v tej chvíli preletí hlavou more myšlienok, jednou z nich je napríklad aj niečo v zmysle: "Prečo ja som sa neučil cudzie jazyky." Odpovedí môže byť hneď niekoľko, rovnako tak ako spôsobov, ako sa cudzí jazyk naučiť. V tomto článku síce nepreberieme úplne všetky, avšak niekoľko z nich Vám predstavíme. 1. Metóda, sadnem do lietadla a až z neho vystúpim, budem cudzí jazyk perfektne ovládať. Tiež by ste si priali poznať túto metódu? Nie ste sami. Avšak v tomto prípade Vás musíme sklamať. Nikto zatiaľ nevymyslel nič, čo by sa aspoň vzdialene tejto metóde podobalo. Napriek tomu s troškou času a štipkou úsilia predsa len môžete nejakú tú znalosť dosiahnuť. Cieľ spočíva v tom, že si doma pred cestou vyhľadáte základné výrazy a frázy v danom jazyku. Idete do Talianska? Nájdite si teda tieto frázy v taliančine. Cestujete do Francúzska? Neváhajte si nájsť základné frázy vo francúzštine. Každý jazyk má svoje špecifiká, avšak s internetovými slovníkmi, ktoré dokážu predniesť aj výslovnosť, by slová ako dobrý deň, dovidenia, prosím a ďakujem, nemuseli byť žiadny problém. Tá chvíľka, ktorú prípravou strávite, sa Vám v cudzej krajine určite vyplatí. Nielenže budete mať dobrý pocit, aj miestnych Vaša ochota naučiť sa ich jazyk určite poteší. Chcete sa naučiť cudzí jazyk? Zaujíma vás angličtina, nemčina alebo taliančina? A čo napríklad japončina a hebrejčina? V Škole Populo vás naučíme jazyk od úplných základov alebo budeme pokračovať tam, kde ste sami prestali. Kontaktujte nás a objednajte si svoje lekcie. Mám záujem 2. Cudzí jazyk za niekoľko mesiacov Myslíte si, že k naučeniu sa jazyka treba roky alebo desaťročia? Ak sa chceme cudzí jazyk naučiť naozaj dôkladne, sedenie v škole a vyplňovanie cvičení alebo "bifľovanie" sa slovíčok nám veľmi nepomôže. Najlepším spôsobom, ako sa jazyk naozaj naučiť, je byť s ním v každodennom kontakte. Odletieť do krajiny, kde sa ním hovorí, a rozprávať. Nie každý však má túto možnosť. A od toho sú tu jazykové kurzy, ktoré naučia nielen gramatiku, ale aj konverzáciu. Ako prvé sa naučte najpoužívanejšie výrazy v danom jazyku, slovíčka skladajte do viet a nebojte sa urobiť chybu. Navyknite si na pravidelnú rutinu a výrazy alebo vety opakujte. Stačí niekoľko minút denne, vďaka ktorým sa viditeľne zlepšíte. 3. Stanovujte si ciele Stanovte si cieľ, ktorého chcete v jazyku dosiahnuť. Chcete vedieť si objednať kávu? Alebo sa ubytovať v hoteli? A čo takto zoznámiť sa s niekým miestnym a viesť s ním niekoľkominútový rozhovor? Podľa svojho cieľa si rozvrhnite učenia. K tomu, aby ste sa ubytovali v hoteli, nepotrebujete vedieť všetky časy používané v jazyku. Naopak, na zvládnutie skúšky a získanie certifikátu Vám určite základné frázy stačiť nebudú. Nebojte sa preto stanovovať si postupne väčšie a väčšie ciele. 4. Pozerajte sa na filmy, počúvajte hudbu a rozoberajte texty To sa nám povie, veď filmy dnes sleduje každý, každý sa už niekedy stretol s nejakým tým textom piesne a články na internete - veď jeden taký čítate práve teraz. Chápeme Vás, napriek tomu toto nie je ten typ článku, ktorý sme mali na mysli. Ak sa chcete naučiť rozumieť jazyku, sú najlepšie filmy a seriály. Ak teda máte chuť sa na nejaký pozrieť, zvoľte radšej originál so slovenskými titulkami. Až si začnete byť istí tým, čo postavy hovoria, zmeňte titulky na cudzojazyčné a až film uvidíte po niekoľkýkrát, vypnite titulky úplne. Nezúfajte, keď niečomu hneď na prvýkrát neporozumiete, ak to bude možné, pozastavte video a pozrite sa o kúsok späť, na druhýkrát už mu budete rozumieť oveľa lepšie. Podobne je tomu s článkami alebo pesničkami. Nájdite si text pesničky a skúste ho preložiť, povedať, o čom interpret spieva a zaspievajte si s ním. Je jednoduché spievať si slovensky, tak prečo to neskúsiť v inom jazyku. Veď aj nášmu jazyku sme sa museli v detstve naučiť a spev, aj keď len sám pre seba, berieme mnohokrát za samozrejmosť. 5. Hrajte sa a nechajte sa odmeňovať Myslíte si, že si z Vás robíme srandu? Ani náhodou. Napríklad o duolingu ste už určite počuli, ak nie, radi Vás s ním zoznámime. Duo je sova, ktorá je Vaším spoločníkom v ceste za naučením sa jazyka. Aplikácia je skvelá na opakovanie slovíčok. Hra Vás skúša a za správnu odpoveď udeľuje body. Prekladáte, počúvate, dopĺňate alebo vyberáte z obrázkov. Za chybu sa nevyhadzuje, a pretože je chyba Vaša kamarátka, aplikácia Vás nechá vetu napísať znovu a opakovať jej písanie tak dlho, kým nebude správne. Okrem toho sa každý týždeň zúčastňujete týždenného rebríčka a súťažíte s ostatnými hráčmi o postup do vyššej ligy. Hra sa Vám tiež každý deň pripomenie, máte tak istotu, že nezabudnete slovíčka denne precvičovať. Pri pohľade na dobu, po ktorú študujete - v dňoch, budete sami na seba pyšní. A čo máte z tých minút, kedy len tak bez cieľa surfujete po internete? 6. Spestrite si to pokojne sami so sebou Už ste si niekedy pri nejakej činnosti nahlas opakovali, čo je potrebné urobiť? Aký je nasledujúci krok? Treba pri varení orestovať cibuľu, pridať na kocky nakrájané mäso, okoreniť a podusiť? Alebo vyvŕtať dierku, natĺcť hmoždinku, nasadiť skrutku, zasádrovat a zavesiť obraz? Rozprávajte sa, je jedno, že Vás nikto nepočuje, je dôležité, že sa počujete Vy. Opakujte si postup v cudzom jazyku. Je jedno, či to budú suroviny do polievky alebo nákup v obchode, napíšte si nákupný zoznam inak a miesto češtiny používajte cudzí jazyk. Rozšírite si tým slovnú zásobu a prestanete sa báť hovoriť. Môžete tiež pomenovávať veci, ktoré vidíte okolo seba. Idete po ulici a vidíte auto, povedzte auto a pridajte aj jeho farbu. Počujete spievať vtáky, cítite vietor, vidíte, že prší, pomenujte to. Keď si nebudete vedieť rady, je tu slovník, ktorý Vám s hľadaním vhodného slovíčka pomôže. 7. Motivujte sa Motivácia je v učení sa čomukoľvek tým najúčinnejším učiteľom. Zamyslite sa nad tým, čo chcete dosiahnuť a tiež nad tým, ako to dosiahnuť. Základom je rozhodnutie, ako získam informácie, kde ich získam a ako s nimi naložím. Pretransformujme to teda do jazyka - ako sa naučím jazyk, kde sa naučím jazyk a ako s danými znalosťami naložím. Budem len sedieť doma a už nikdy cudzím jazykom neprehovorím, alebo si kúpim letenku a poletím do danej krajiny? Rozhodnutie je, samozrejme, na Vás, napriek tomu najlepším učiteľom je prax. Preto zoberte odvahu, sadnite do lietadla a vyrazte. Nebojte sa dať si práve túto cestu za cieľ a nechajte motiváciu, ako svoj hnací motor, nech Vám v učení pomôže. 8. Vyhnite sa klišé Poznáte to, vety, ktoré Vás brzdia. Myšlienky, ktoré Vás presviedčajú o niečom, čo nemusí byť úplná pravda. Tu je niekoľko z nich: Nehovorte si, že ste príliš starí. Učiť sa jazyky môžete v každom veku. Jazyky mi nejdú. Je pravdou, že niektorým ľuďom ide lepšie matematika, iným naopak jazyk. Avšak nehľadajte prekážky, hľadajte spôsoby, ako ich prekonať. Ak si napríklad nie ste istí, že sa jazyk naučíte sami bez pomoci, nájdite si kurz. Bojím sa, že sa mi budú ostatní smiať. Nebojte sa, veď ostatní návštevníci onoho kurzu sú na tom úplne rovnako ako Vy. Ak sa bojíte chyby v zahraničí, nebojte sa. Miestni sa Vám budú snažiť porozumieť a pomôcť, a ak sa pred nimi strápnite, nevadí, veď je len malá pravdepodobnosť, že ich ešte niekedy znova stretnete. 9. Nehľadajte dôvody, prečo to nejde, ale možnosti, ako by to mohlo ísť Sadnite si k internetu a hľadajte. Metód, ako sa jazyk naučiť je veľa. Napriek tomu tou najúčinnejšou je lektor. Nájdite preto agentúry vo Vašom meste, zistite, akou metódou jazyk učia a vyskúšajte si ukážkovú lekciu (niektoré agentúry ju ponúka zadarmo, iné za poplatok). Ak sa Vám metóda zapáči, neváhajte sa pustiť do učenia. Veľmi skoro zistíte, ako dôležité je mať lektora. Pokiaľ Vám aj napriek všetkému úsiliu žiadna z agentúrami používaných metód nevyhovie, nezúfajte. Ľudia musia obísť najrôznejšie miesta, vyskúšať zopár lektorov, než nájdu toho, ktorý im vyhovuje. Je tiež rozdiel medzi individuálnou a skupinovou výučbou, podrobne sme ich rozoberali v organizačných formách výučby. Ak informácie zhrnieme, jednoznačnou výhodou individuálnej výučby je to, že máte lektora sami pre seba, že sa venuje iba Vám a nič Vám neutečie. Lekciu môžete preplánovať a povedať, čo konkrétne Vám vadí alebo čo potrebujete bez ohľadu na zvyšok skupiny. Vhodným miestom, kde takého lektora hľadať, je Škola Populo. Koordinátorky zistia Váš cieľ a nájdu Vám lektora na mieru. Celá výučba bude tak len vo Vašej réžii a nemusíte sa báť, že sa Vám lektor bude smiať. Len si to predstavte, veď on bol pred pár rokmi v rovnakej situácii, ako ste teraz vy - nevedel vôbec nič a teraz môže sedieť pred Vami a pomôcť Vám docieliť to, čo v tejto chvíli docieliť chcete. Autor: BSc. Nikola Domluvilová Riaditeľka správy kurzov Nikola vedie tím koordinátoriek, ktoré sa starajú o hladký priebeh každého doučovania. Je “strážkyňou” klientskeho servisu, dohliada, aby všetko bežalo tak, ako má a vyrieši akúkoľvek neštandardnú situáciu.  

Nezáväzný kontaktný formulár
Na základe vyplneného kontaktného formulára Vás budeme kontaktovať, zodpovieme všetky otázky a predstavíme Vám služby Školy Populo. V prípade, že sa s nami chcete spojiť ako prví, môžete nám zavolať na tel. +421 905 891 021.
+421
V prípade záujmu o doučovanie v iných mestách nás kontaktujte na tel. +421 905 891 021, prípadne formou e-mailu na info@skolapopulo.sk.
Doučujeme tiež v Česku.
© 2024 Vzdelávacie centrum Populo
Prevádzkovateľom stránok Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená na Krajskom súde v Ostrave.
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo možno najjednoduchšie použitie týchto webových stránok. Ak budete naďalej prezerať naše stránky predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.