Začnite svoj kurz do 2 dní. ⌛ Minulý týždeň túto možnosť využilo 84 klientov. Bezplatné konzultácie.

Kontaktujte nás na +421 905 891 021
O nás
O nás Lektori Zamestnanci Metodické centrum
Doučovanie
Doučovanie Výučba jazykov Príprava na skúšky Online výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupné testy Darčekové poukážky
Referencie Cenník Galéria Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Učenie Organizačné formy výučby - Waldorfská pedagogika

Organizačné formy výučby - Waldorfská pedagogika

Organizačné formy výučby - Waldorfská pedagogika
22. 10. 2019
Učenie

V tejto časti blogu si postupne predstavíme najrôznejšie spôsoby, ako môžu učitelia vyučovať, alebo naopak ako môžu byť študenti či študentky vyučovaní. V zásade môžeme tieto spôsoby rozdeliť na dve skupiny. Organizačné formy výučby a alternatívne školstvo. A práve Waldorfskej pedagogike, ktorá je súčasťou alternatívneho školstva, sa budeme v tomto článku podrobnejšie venovať.

Potrebujete doučovanie?
Každoročne pomôžeme v Škole Populo tisícom žiakov a študentov pochopiť školskú látku, zlepšiť si známky alebo sa dostať na strednú školu.

TRADIČNÉ VS. ALTERNATÍVNE ŠKOLY

Aby sme sa mohli v systéme lepšie orientovať, najprv v krátkosti predstavíme delenie už spomínaných foriem výučby. Ako bolo už na úvod povedané, spôsoby výučby môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

Prvou skupinou sú klasické školy so svojimi organizačnými formami výučby. Tento typ vyučovania iste poznáte. Učiteľ sa môže postaviť pred triedu a prednášať výklad, zadať študentom či študentkám samostatnú prácu, rozdeliť ich do skupín alebo ich individuálne vzdelávať.

Druhá skupina je o poznanie menej rozšírená. Dôvodov je hneď niekoľko, predovšetkým to, že rodičia často pristupujú k vzdelávaniu konzervatívne a od škôl očakávajú, že budú ich deti vyučovať rovnako, ako boli sami vyučovaní. Napriek tomu si alternatívne školstvo našlo aj v Slovenskej republike svojich zástancov, predovšetkým pre spôsob, akým sú žiaci na týchto školách vzdelávaní. 

V Slovenskej republike môžu žiaci a študenti navštevovať dva typy škôl. Do prvej skupiny patrí Waldorfská škola, Montessori škola alebo Daltonský systém. Do druhej skupiny radíme Lesné alebo prírodné školy.

Všetky tieto školy majú ale jedno spoločné, a to odlišný spôsob vzdelávania žiakov a študentov. Tým sú často vytvárané materiály "na mieru" a učia sa bez pomoci klasických učebníc. Študentom je tak daná možnosť slobodne sa rozhodnúť a samostatne sa rozvíjať.

Rudolf Steiner a prvé školy

Waldorfská pedagogika stavia na myšlienkach Rudolfa Steinera, rakúskeho filozofa, ezoterika a sociálneho mysliteľa. Ten vybudoval svoju prvú školu na želanie Emilia Molto, spolumajiteľa a riaditeľa továrne na cigarety Waldorf-Astoria, v roku 1919 v Stuttgarte. Táto škola mala pôvodne slúžiť pre deti robotníkov už spomínanej továrne. Postupne sa však táto metóda začala šíriť a vznikali ďalšie školy v Nemecku, Švajčiarsku alebo vo Veľkej Británii.

Svoj útlm zažili školy v období druhej svetovej vojny, kedy boli buď uzavreté vedením, alebo zakázané štátom. Po vojne počet týchto škôl začal opäť stúpať. V Slovenskej republike sa Waldorfské základné a materské školy objavili až v roku 2001, kedy boli školy tohto typu začlenené do experimentálneho overovania. V tomto čase, napríklad, v Českej republike boli tieto školy už dávno začlenené do štátneho systému.

Vlastná individualita

Na rozdiel od klasických škôl sa Waldorfská škola vyznačuje tým, že neodovzdáva študentovi len vedomosti, ale rozvíja aj jeho tvorivé schopnosti a sociálne zručnosti. Učitelia tiež zohľadňujú vlastnú individualitu každého študenta, preto sú na zozname vyučovaných predmetov pridané tiež predmety tvorivo - umelecké, ktoré dávajú študentom možnosť vyniknúť v tom, čo ich baví. V hudobnej výchove sa už od prvej triedy všetci žiaci učia hrať na flautu a spievať. Hra na hudobný nástroj je tiež súčasťou každodenného vyučovania v blokoch.

Individuální výuka

Výučba v blokoch

Tieto bloky obvykle trvajú tri až štyri týždne a ich cieľom je plné sústredenie študenta na jeden predmet. Po tomto bloku nasleduje blok výučby iného predmetu. Bloky vyučovania vo všeobecnosti začínajú a trvajú cca dve hodiny do veľkej prestávky. Vyučujú sa tak predmety ako matematika, slovenský jazyk, prírodoveda alebo dejepis. Po prestávke nasledujú 45 minút dlhé hodiny cudzích jazykov alebo iných predmetov.

Slovné hodnotenie

Žiaci sa tu tiež nestretávajú s tradičnou formou hodnotenia, ale so slovným hodnotením. Toto hodnotenie dáva vyučujúcemu možnosť zdôrazniť študentove slabiny alebo naopak jeho prednosti. Výnimkou je prestup študenta či študentky na strednú školu, v takom prípade je slovné hodnotenie doplnené ešte klasickými známkami. Študentov pri výučbe nemotivujú známky, ale ich vlastný záujem niečo sa dozvedieť.

Absencia klasických učebníc

Pri výučbe nie sú používané klasické učebnice. Učiteľ vytvára a vyberá materiály žiakom "na mieru", na výrobe materiálov sa však podieľajú aj rodičia, a to napríklad v prvej triede, kedy svojim deťom vytvárajú ich prvú čítanku. Tá sa skladá z obrázkov a básničiek. Cieľom je, aby si k tomuto materiálu deti vytvorili vzťah. Namiesto učebníc si študenti zapisujú svoje poznatky do zošitov, a vytvárajú si tak svoju vlastnú učebnicu.

Pomalšia výučba čítania a písania

Vďaka tomu, že žiaci nepotrebujú učebnicu, vzniká priestor pre pomalšie vyučovanie čítania a písania. V prvom ročníku sa žiaci postupne zoznámia so všetkými písmenami abecedy, v polovici druhého ročníka potom prichádza na rad čítanka od rodičov. Písať sa žiaci učia súbežne s výučbou písmen, najprv píšu písmená samostatne, neskôr v jednotlivých slovách z nich zložených. Najprv sa žiaci učia písať tlačenými písmenami, v tretej triede potom písaným písmom.

Alternativní formy výuky

Skorá výučba cudzích jazykov

Typická je tiež výučba dvoch cudzích jazykov už od prvého ročníka základnej školy. Najprv sa žiaci učia jazyk formou hovorovou (pesničky, básničky, riekanky) a až vo štvrtom ročníku je k tejto forme pridaná aj forma písaná (gramatické javy, slovosled a pod.).

Tvorivá činnosť všetkých žiakov

Dôraz je tiež kladený na tvorivú činnosť, žiaci vytvárajú vlastné výrobky (vlastný odev, predmet z dreva, predmet z kovu). Všetky tieto činnosti vykonávajú všetci bez rozdielu pohlavia.

Do výučby sú zaradené aj predmety ako eurytmia (pohybové umenie typické pre waldorfskú školy) a kreslenie foriem (kreslenie rozlične symetrických obrazcov voľnou rukou). 

Výučba zážitkom

Výučba pomocou zážitku, aj o to waldorfská pedagogika usiluje. Preto sa žiaci a študenti každú novú látku učia maximálne naživo, obrazovo a pomocou fantázie. Napríklad výučba násobilky prebieha za pomoci rytmickej aktivity spojenej s pohybom.

Prirodzená autorita učiteľov

Učitelia majú vo svojich triedach prirodzenú autoritu a so svojimi študentmi sa zdravia aj lúčia podaním ruky. Preferovaný je jeden triedny učiteľ po celú dobu štúdia, v prípade základnej školy od prvého až po deviaty ročník. Tento učiteľ tiež vo svojej triede vyučuje maximálny počet predmetov.

Slávenie sviatkov a slávností

Okrem netradičnej výučby je tiež kladený dôraz na slávenie sviatkov a slávností, v ktorých sa študenti zaoberajú predovšetkým ich zmyslom pre človeka a ponaučením. Súčasťou školského roka sú tiež jarmoky, slávnosti a akadémie, na ktorých študenti predstavujú svoje výrobky alebo predvádzajú dramatické umenia. V ôsmom ročníku tiež žiaci nacvičujú predstavenie, ktoré niekoľkokrát zahrajú, a s ktorým vystupujú aj na divadelnom festivale waldorfských škôl v českom Písku.

Učitelia, žiaci a rodičia - tri základné piliere vzdelávania

Waldorfské školy zapájajú do svojich aktivít aj rodičov. A to nielen tvorbou čítanky pre tých najmladších. Rodičia sú popri žiakoch, študentoch a učiteľoch akýmsi tretím pilierom vzdelávania. Rodičia sa zapájajú do všetkých aktivít školy, pomáhajú pri organizovaných akciách a aktívne sa zúčastňujú triednych schôdzok konaných každý mesiac. Na týchto školách je často vyžadovaná úhrada zvýšených nákladov na výučbu, školné.

Kritika waldorfskej pedagogiky

Waldorfská pedagogika sa aj napriek svojej snahe odlíšiť sa od klasického vzdelávacieho systému stále stretáva s kritikou. Predovšetkým pre absenciu klasického známkovania a skorú výučbu cudzích jazykov. Ďalšími z kritizovaných bodov sú tiež duchovné stránky vzdelávania, absencia učebníc a príliš veľká zodpovednosť triedneho učiteľa.

Záverom treba povedať, že každá škola má svoje pozitíva, body v ktorých vyniká, a svoje negatíva, naopak niečo, čo je potrebné zlepšiť. Pri výbere školy je však dôležité zistiť či presne táto škola bude budúcemu žiakovi, žiačke, študentovi, študentke vyhovovať. Zároveň je výber školy aj o presvedčení rodičov o tom, akým štýlom chcú, aby bolo ich dieťa vyučované.

"Nesmieme vychovávať ľudí nespokojných so sebou, uzavretých do svojho vnútra, ale musíme vychovávať ľudí, ktorí môžu slobodne a otvorene predstupovať pred svet a ktorí môžu slobodne a otvorene konať v zmysle toho, čo je prospešné svetu." (R. Steiner).

Autor:

Bc. Adéla Hronová
Manažérka Školy Populo
Adéla je šéfkou nášho produkčného oddelenia. Vedie tri tímy, ktoré sa starajú o našich študentov a lektorov. Dokonale pozná naše služby a spolu s Metodickým centrom denne pracuje na ich vylepšení.

 

Nezáväzný kontaktný formulár
Na základe vyplneného kontaktného formulára Vás budeme kontaktovať, zodpovieme všetky otázky a predstavíme Vám služby Školy Populo. V prípade, že sa s nami chcete spojiť ako prví, môžete nám zavolať na tel. +421 905 891 021.
+421
V prípade záujmu o doučovanie v iných mestách nás kontaktujte na tel. +421 905 891 021, prípadne formou e-mailu na info@skolapopulo.sk.
Doučujeme tiež v Česku.
© 2024 Vzdelávacie centrum Populo
Prevádzkovateľom stránok Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, so sídlom Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená na Krajskom súde v Ostrave.
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo možno najjednoduchšie použitie týchto webových stránok. Ak budete naďalej prezerať naše stránky predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.